maj 22 2017

Husk at notere!!

Der er allerede nu fastlagt datoer for det årlige andespil samt den ordinære generalforsamling i 2018.

Andespillet afholdes torsdag d. 2. november 2017

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 26. marts 2018.

Begge arrangementer finder som sædvanlig sted på Lindegården.

Husk at notere datoen!

Husk at notere datoen for det årlige andespil, hvis du vil have chancen for at vinde anden til Mortens aften. Husk du skal “bare” have 15 rigtige før alle andre.

maj 22 2017

Lystfiskeri-Tidende er på vej

Lystfiskeri-Tidende er på vej til din postkasse. her kan du læse om:

LF har fået ny formand,

Replik fra forhadt konsulent,

Generalforsamlingen,

LF på loppemarked samt

Furesøkonkurrencen.

Desuden naturligvis fangststatistik og foreningsmeddelelser.

Du kan finde lystfiskeri-Tidende HER

 

maj 16 2017

12,3 kg gedde fra Tystrup Sø

Endnu en stor gedde har fundet vej til fangststatistikken. På Tystrup Sø nappede Brian Jensen en flot maj gedde på 12,3 kg med en længde på 111 cm. Gedden blev overlistet af en skalle. Steen Bøgelund var med og fotograferede.

Stille vejr og prægtig gedde. Intet under at smilet er stort hos Brian Jensen.

maj 11 2017

Årets Furesøkonkurrence – tilmelding åben.

Så er tilmeldingen til året Furesøkonkurrence åben. Tilmelding sker ved Hvidovre Sport, hvor man samtidig bedes oplyse om man deltager i den efterfølgende sammenkomst på stationen i Holte Husk at familie og venner også er velkomne til det efterfølgende arrangement..

Bemærk at konkurrencen i år undtagelsesvis er “flyttet” til søndag.

Reglerne for årets konkurrence kan udskrives som pfd-fil HER

Afslutningen på Furesøkonkurrencen er i år henlagt til stationen i Holte. Af hensyn til mængden af grillkul, borde og stole bedes du ved tilmelding oplyse om du deltager. det bør du gøre. Det er altid hyggeligt, og der er lejlighed til at hylde vinderne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler:

Tidspunkt og tilmelding:

Punkt 1:

Lystfiskeriforeningen afholder den 114. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø,

søndag den juni fra kl. 06.00 til kl. 13.00.

Bemærk det ændrede tidspunkt

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest fredag d. 9. juni kl. 15.00 telefonisk til bådprotokollen, Hvidovre Sport på telefon 36 75 13 15. Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på den tildelte båd.

Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Holte skal ske samtidig med tilmelding.

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal. Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbåde skal være enten el- eller benzindrevne 4- taktsmotorer.

Fiskeregler:

Punkt 2:

Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.

Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal registrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret skiltet. (Se nærmere under registrering af fangsten – punkt 11).

Punkt 3:

Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 05.45 til kl. 06.15.

Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Ole Christian Petersen.

Punkt 4:

Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt.

Punkt 5:

Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.

Punkt 6:

Gæster må ikke medtages, hverken i foreningens eller i private både. Undtaget er medlemmer af det pågældende medlems husstand. De kan dog ikke deltage i konkurrencefiskeriet. Undtaget er børn under 15 år som er datter eller søn af husstanden. De kan deltage i en sideløbende børnekonkurrence.

Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.

Punkt 7:

Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

Punkt 8:

Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

Punkt 9:

Dommerudvalget består af Anders Vernersen, Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres.

Registrering af fangsten:

Fangsten kan registreres på 2 måder:

Punkt 10:

Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så skånsom måde som muligt.

Punkt 11:

Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/afkrogningsmåtte med det deltagerskilt som blev udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. Hver deltager skal selv huske at få et deltagerskilt udleveret ved afkrydsningen inden fiskeriets start.

Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation. 

Punkt 12:

Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbåden på telefon 30 60 41 48. Så kan andre deltagere kontakte dommerbåden for at høre om de har behov for vejning og registrering af en eventuel fangst.

Punkt 13:

Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om nødvendigt kan kontrolleres af dommerne.. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes.

Punkt 14:

Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat.

Præmiering:

Punkt 15:

Foreningen udsætter 9 præmier, 3 for hhv. gedde, sandart og aborre.

Gedder skal veje over 2 kg og måle mindst 60 cm.

Sandart skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 50 cm.

Aborre skal veje mindst 500 gram.

Samme medlem kan kun vinde én præmie for hver fiskeart.

Ungdomsmedlemmer fisker på lige fod med andre medlemmer.

Vinder af den samlede konkurrence og Furesøpokalen, der er evigt vandrende, er det medlem der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen, jf. foreningens præmieringsregler.

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:

Punkt 16:

Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Holte. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

 

 

maj 11 2017

Stor gedde fra Furesøen

Lørdag d. 6. maj fangede Lars Iversen en rigtig stor og flot gedde på hele 13,5 kg. En tanggering af årets største fra Tissø. Fangsten skete på en af søens markante fiskepladser, “Flyv Fugl”, nedenfor den gule villa af samme navn.

At den blev fanget på en gul Nils Master på 20 cm har ingen beviselig sammenhæng, men man skal som bekendt aldrig sige aldrig. Flot er den. Stort tillykke til Lars.

Lars Iversen med sin flotte gedde på hele 13,5 kg.

apr 25 2017

VIGTIGT! Fiskeri forbudt i den nordlige del af Tissø

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at ejeren af den nordlige del af Tissø mente, der blev drevet uforholdsmæssigt meget fiskeri i området, hvorfor vi anmodede om, at det blev begrænset for at kunne fastholde fiskeretten.

Det er ikke lykkedes at stille ejeren tilfreds, hvorfor aftalen om fiskeretten på stykket “Tissøgård” er ikke blevet forlænget. Fiskeri fra LF både ikke er tilladt på det pågældende område.

Du kan med fordel udskrive et kort over Tissø og medbringe det ved fiskeri på søen. Tissø kort 2017

 

thumbnail of Tissøkort 2017

 

apr 23 2017

LF var på loppemarked

Antallet af besøgene på LF´s stand ved lørdagens loppemarked var overvældene. Hvor mange der kiggede forbi fik vi desværre ikke optalt, men der var en del emner til nye medlemmer, som enten ikke kendte til LF eller som overvejede at blive medlem.

Helt naturligt var der også en hel del LF´ere kom forbi for at hilse på. Formålet med standen var først og fremmest at repræsentere LF og fortælle om alle vores herligheder. Det synes vi selv lykkedes meget godt. Du kan læse mere om loppemarkedet i næste nummer af Lystfiskeri-Tidende.

LF´s stand på loppemarkedet var besat med Per Mikkelsen, Per Ekstrøm og LF´s tidligere formand Bent Laursen. De havde en travl dag og fik talt med en masse lystfiskere. Måske også nogle kommende medlemmer.

 

apr 18 2017

LF på loppemarked.

LF deltager på Dansk Grejsamler Klubs store loppemarked i Bellahøjhallen på lørdag.

Vi har en stand, hvor både medlemmer og ikke medlemmer er meget velkomne til at komme og få en god fiskesnak og selvfølgelig høre om Lystfiskeriforeningen. Vi har også en gratis nummer af Fisk & Fri til dig. Dog kun så længe beholdningen rækker.

Håber vi ses.

Grejsamlerklubben afholder stort loppemarked på lørdag d. 22. april. LF deltager med en stand, så kom hen og hils på.

 

apr 10 2017

Bådene i Sørup

Den største af alle Lystfiskeriforeningens stationer ligger naturligvis ved Danmarks vandrigeste sø – Esrum Sø.

Der er hele 10 både som skal i vandet, og det er noget af et arbejde. Der mangler derfor hænder til at hjælpe med arbejdet, som er planlagt til weekenden 22. – 23. april. Har du lyst og tid til at komme hjælpe til, så giv gerne overinspektøren et praj.

Søsætningen sker i tidsrummet 9 -14.

Opdateret d. 22. april kl. 16.30:

Bådene kom alle i vandet ved fælles hjælp d. 22. april. Tak til de fremmødte for arbejdsindsatsen.

Hele 10 både skal i vandet inden 1. maj. Kom og giv en hånd med.

apr 09 2017

Der er åbnet for bådbookningen!

Et sikkert forårstegn er bådbookingen i LF åbner. Så er der knap en måned til, at vi alle kan komme en tur på søen efter vinteren.

I skrivende stund knokler inspektører og opsynsmænd med at gøre bådene klar til sæsonstart d. 1. maj. Det er et stykke frivilligt arbejde der udføres for alle medlemmer – så husk på det. Husk endvidere også at rengøre bådene efter endt brug. Der er ikke noget så trist, som at komme til en båd, hvor det flyder med affald – eller hvor fortøjningen er manglefuld.

De fleste tænker nok ikke over det, men bådene tilhører os alle. Når du forlader den – så tænk “Det er også min båd!”

Med disse små bemærkninger ønskes “Alle brave” et godt fiskeår 2017.

Stationen ved Søndersø er en “perle” i LF. Når kalenderen viser 1. maj er det bare med at komme på søen.

Flere indlæg «