Fishing Zealand – formandens svar!

Nedennævnte bringes tillige i Lystfiskeri-Tidende for juni 2014.

En orientering til Lystfiskeriforeningens medlemmer

Kære Gordon P. Henriksen – Fishing Zealand.

Tak for det tilsendte forslag som Lystfiskeriforeningens bestyrelse har gennemlæst og drøftet.

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet at vi ikke kan støtte det foreslåede regelsæt.

Vi mener ikke, at vi udover gældende lovgivning, nu behøver et yderligere detaljeret regelsæt, for fiskeres adfærd og brug af egen dømmekraft. Vi mener derimod som Fishing Zealand (FZ) skriver på sin egen hjemmeside ”Use your own judgement”…

Vi har faktuelt lagt følgende til grund for vor beslutning:

1. Den enkelte lystfisker kan udmærket selv vurdere om fisk er til ”Nak eller Ud”. Flertallet af lystfiskerne stopper fiskeriet når de har rimeligt med fisk til eget måltid derhjemme. De som fortsætter fiskeriet praktiserer allerede genudsætninger på eget initiativ. Dette understreges af Lystfiskeriforeningens samlede fangstrapporter for 2013, hvoraf det fremgår at 90 % af fisk over lovens mindstemål er genudsatte.

2. Vi har understreget og publiceret denne holdning i Tidende november 2013 samt Tidende Maj 2014:

Lystfiskeriforeningens medlemmer skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, samt foreningens love og reglement, for udøvelse af lystfiskeri i foreningens vande.

Under ansvarlig iagttagelse af foranstående er det op til det enkelte medlems personlige holdning og frihed at vælge sine foretrukne fiskemetoder og fiskevande.

3. I en travl verden med mange love, påbud og forskrifter er der ikke i ”åndehullerne” behov for yderligere indgreb i personlig sund fornuft og i lyset af fakta beskrevet i punkt 1.

4. FZ forslagets regelsæt med vinduesmål og antalsbegrænsninger kombineret; vil medføre en forøgelse af tendensen, at fiskeri er for fightens skyld og at fisk er genbrugslegetøj.

5. Vi konstaterer at FZ forslaget udspringer af en lille selvbestaltet FZ kreds; uden klart kommissorium og uden inddragelse af hovedparten af Sjællandske organiserede lystfiskere. Lad mig i den sammenhæng tilføje at Lystfiskeriforeningen har fisket på hovedparten af de Sjællandske søer i 128 år. Med vort medlemstal svarer dette til ca. sammenlagt 90.000 fiskeår, uden at fiskeriet er blevet ringere. Tværtimod – lystfiskere passer på at vi også har noget at fiske efter i morgen – og vi behøver ikke FZ til at mene og tænke for os.

På Lystfiskeriforeningens vegne,

Bent F. Laursen