Furesøkonkurrencen 2018 – tilmelding

Furesøkonkurrencen 2018

Så er det tid for den årlige Furesøkonkurrence. I år er det 99 år siden, der første gang blev afholdt Furesøkonkurrence, men da der i begyndelsen af 1920érne også blev afholdt en konkurrence om efteråret er vi nået op på konkurrence nr. 115.

I år er konkurrencetidspunktet, i lighed med sidste år, flyttet til start kl. 6.00 og afslutning kl. 13.00.

Vores auktionarius ved de seneste grejauktioner, Jørgen Lindstrøm har fundet et klip fra en gammel ugerevy fra 1941, hvor man viser indvejningen ved konkurrenceafslutningen. Den bør I se. KLIK HER

For at det ikke skal være lyv, så har Jørgen fundet endnu et klip fra en gammel ugerevy. Denne gang om Knud Birch´s gedde på 13,5 kg fra 1945. Klippet kan I se HER

Ved indvejningen sidste år. de store smil var fremme.

 

Vil du printe reglerne, så kan du få en pdf-fil HER. Ellers er de som følger:

Tidspunkt og tilmelding:

Punkt 1:
Lystfiskeriforeningen afholder den 115. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø, lørdag den
9. juni fra kl. 06.00 til kl. 13.00.

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest torsdag d. 7. juni kl. 15.00 telefonisk til bådprotokollen, Hvidovre Sport på telefon 36 75 13 15. Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på den tildelte båd.
Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Frederiksdal skal ske samtidig med tilmelding.

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal. Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbåde skal være enten el- eller benzindrevne 4- taktsmotorer.

Fiskeregler:

Punkt 2:
Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.
Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal registrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret skiltet. (Se nærmere under registrering af fangsten – punkt 11).

Punkt 3:
Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 05.45 til kl. 06.15.
Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Per Ekstrøm.

Punkt 4:
Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt.

Punkt 5:
Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.

Punkt 6:
Gæster må ikke medtages, hverken i foreningens eller i private både. Undtaget er medlemmer af det pågældende medlems husstand. De kan dog ikke deltage i konkurrencefiskeriet. Undtaget er børn under 15 år som er datter eller søn af husstanden. De kan deltage i en sideløbende børnekonkurrence.
Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.

Punkt 7:
Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

Punkt 8:
Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

Punkt 9:
Dommerudvalget består af Anders Vernersen, Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres.

Registrering af fangsten:

Fangsten kan registreres på 2 måder:

Punkt 10:
Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så skånsom måde som muligt.

Punkt 11:
Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/afkrogningsmåtte med det deltagerskilt som blev udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. Hver deltager skal selv huske at få et deltagerskilt udleveret ved afkrydsningen inden fiskeriets start.
Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation.

Punkt 12:
Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbåden på telefon 30 60 41 48. Så kan andre deltagere kontakte dommerbåden for at høre om de har behov for vejning og registrering af en eventuel fangst.

Punkt 13:
Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om nødvendigt kan kontrolleres af dommerne.. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes.

Punkt 14:
Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat.

Præmiering:

Punkt 15:
Foreningen udsætter 9 præmier, 3 for hhv. gedde, sandart og aborre.
Gedder skal veje over 2 kg og måle mindst 60 cm.
Sandart skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 50 cm.
Aborre skal veje mindst 500 gram.
Samme medlem kan kun vinde én præmie for hver fiskeart.
Ungdomsmedlemmer fisker på lige fod med andre medlemmer.
Vinder af den samlede konkurrence og Furesøpokalen, der er evigt vandrende, er det medlem der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen, jf. foreningens præmieringsregler.

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:

Punkt 16:
Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Frederiksdal. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

Skriv et svar