Hent vedtægterne som pdf-fil HER

Lystfiskeriforeningens Vedtægter

 • 1 Navn

Foreningens navn er: Lystfiskeriforeningen; dens hjemsted og værneting er København.

 • 2 Formål

Foreningens formål er:

 1. ved forpagtning af fiskevande at give sine medlemmer adgang til at udøve ferskvandsfiskeri som sport.
 2. at vække interesse for ferskvandsfiskeri både i og udenfor foreningen.
 3. at værne og frede om ferskvandsfiskeriet samt efter bedste evne ved positive skridt at ophjælpe dette, f.eks. ved udsætning af yngel og yngledygtige fisk.
 4. at virke for, at den lovbefalede fredning af ferskvandsfiskeriet overholdes.
 5. Ved siden af ferskvandsfiskeriet kan foreningen virke for at give medlemmerne adgang til at deltage i saltvandsfiskeri, særligt i Øresund.
 • 3 Optagelse af medlemmer
 1. Medlemsantallet er ikke begrænset. Vurderer bestyrelsen, at foreningens fiskevande og materiel eller andre forhold i øvrigt, ikke tillader yderligere tilgang af medlemmer, kan bestyrelsen beslutte at indføre et midlertidigt stop for optagelse af medlemmer. Bestyrelsen kan alternativt oprette en ekspektanceliste.
 2. Ingen kan optages som medlem før det fyldte 16. år. Optagelse som medlem sker efter ansøgning herom til bestyrelsen. Er ansøgeren ikke fyldt 18 år, skal ansøgningen være påtegnet af forældre eller værge.
 3. Når optagelse har fundet sted, tildeles det nye medlem, mod betaling af indskud og kontingent, foreningens nøgle. Størrelsen på gebyret for foreningens nøgle fastsættes af bestyrelsen.
 4. Det er det nye medlems pligt at sætte sig ind i foreningens vedtægter og reglement samt de regler, som gælder for de enkelte fiskevande. Vedtægter, reglement samt regler for de enkelte fiskevande fremgår af foreningens hjemmeside lystfiskeriforeningen.dk. Ethvert nyt medlem er forpligtet til at deltage i ét af de af foreningen arrangerede velkomstmøder indenfor 6 måneder fra indmeldelsesdatoen. Deltager medlemmet ikke i et af møderne indenfor perioden, afskæres medlemmet fra at benytte foreningens faciliteter, indtil deltagelse i et møde har fundet sted. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation.
 5. Æresmedlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen ved beslutning af en generalforsamling. Æresmedlemmer har de samme rettigheder som andre medlemmer, men betaler intet kontingent.
 • 4 Medlemskontingent
 1. Alle betaler kr. 300 ved indmeldelse. Gælder også ved genindmeldelse.
 2. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
 3. Et medlem der er fyldt 65 år, og som har været medlem uafbrudt i 25 år, og som overfor bestyrelsen meddeler dette, betaler dog kun halvt kontingent.
 4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling.
 5. Kontingentet opkræves 1 gang årligt pr. 1. januar (Gældende fra 2021)
 6. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar.
 7. Ved indmeldelse skal kontingentbetalingen tilmeldes automatisk betaling via pengeinstitut, betalings- eller kreditkort.
 8. Nye og genindmeldte medlemmer betaler pro rata for den resterende del af indmeldelsesåret. Ved indmeldelse efter 30. september betales samtidigt kontingent for det kommende år.
 9. Bestyrelsen er kontingentfri.
 • 5 Udmeldelse, udslettelse og eksklusion.
 1. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Medlemmer, der ikke senest 2 måneder efter kontingentforfald har betalt kontingent eller andre skyldige afgifter for indeværende år, vil efter et påkrav blive slettet som medlem af foreningen, og kan kun optages igen ved betaling nyt indskud. Bestyrelsen fastsætter proceduren for administration af manglende betaling af kontingent og andre afgifter. Indbetalt kontingent refunderes ikke.2
 2. Eksklusion af et medlem kan kun ske ved beslutning af en generalforsamling. Bestyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, efter ansøgning tillade medlemmer, at genindtræden sker uden erlæggelse af nyt indskud.
 • 6 Fiskeriets udøvelse.

Foreningens reglement.

 1. Det er ikke tilladt medlemmerne at drive fiskeri med ruser og net i foreningens fiskevande og ej heller gøre sig fordel ved salg af fisk, der er fanget her. De nærmere regler for fiskeriets udøvelse, herunder eventuelle særbestemmelser for de enkelte vande samt for benyttelse af foreningens stationer og materiel m.v. fastsættes i et reglement, som udarbejdes af bestyrelsen.
 2. I reglementet fastsættes bestemmelser om benyttelse af foreningens stationer og materiel m.v.
 3. Det er ethvert medlems pligt strengt at overholde reglementets bestemmelser. Såfremt et medlem groft forser sig mod gældende reglement eller kammeratlige hensyn, kan bestyrelsen midlertidigt suspendere vedkommende medlems medlemsret og eventuelt fratage ham hans bådtegn. Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en af bestyrelsen nærmere fastsat bøde.
 4. Ændringer af bestemmelserne om fiskemetoder, forhøjelse af bestående afgifter og indførelse af nye afgifter kan dog kun gennemføres efter generalforsamlingens forudgående godkendelse.
 • 7 Foreningens ledelse.
 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og forbinder samme ved fattede beslutninger eller foretagne handlinger overensstemmende med nærværende vedtægter og underansvar for generalforsamlingen.
 3. Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år og kan genvælges. Ved den ordinære generalforsamling skal afgå de 4 bestyrelsesmedlemmer, som har fungeret længst siden deres sidste valg; i tvivlstilfælde foretages lodtrækning. De afgående bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen.
 • 8 Bestyrelsens organisation.
 1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær, kasserer og overinspektør. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom.
 2. På bestyrelsesmødet kan kun træffes afgørelser, der er bindende for foreningen, når mindst 4 medlemmer er til stede og deriblandt enten formanden eller næstformanden. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.
 3. Bestyrelsen kan bemyndige et enkelt af dens medlemmer til med fuld retsvirkning og under ansvar for samtlige dens medlemmer at handle på dens vegne (jf. dog § 16).
 4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
 5. Ved optagelse af lån eller pantsætning af foreningens ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 6. Bestyrelsen skal føre følgende bøger: Medlemsprotokol, kassebog og forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder.
 • 9 Suppleanter og revisorer.
 1. Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor til at foretage den almindelige revision af foreningens regnskaber.
 2. På den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer: mindst 2 suppleanter og 2 revisorer. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved vakance og fungerer indtil førstkommende generalforsamling.
 3. De to af generalforsamlingen valgte revisorer udfører en revision i overensstemmelse med en af bestyrelsen vedtaget forretningsorden. Revisorerne kan forlange regnskabet afgivet til revision 14 dage forinden den årlige generalforsamlings afholdelse.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen. Skulle suppleanterne eller revisorerne få forfald, kan bestyrelsen i deres sted vælge andre, der dog kun fungerer indtil næste generalforsamling.
 • 10 Inspektører.

Bestyrelsen vælger blandt foreningens medlemmer inspektører til at føre tilsyn med fiskevandene, materiellet og foreningens ejendele.

 • 11 Foreningsmøder.

Bestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af foreningens møder. Bestyrelsen skal senest 4 dage forinden mødets afholdelse skriftligt underrette medlemmerne derom. Med bestyrelsens samtykke kan ikke-medlemmer deltage i møderne.

 • 12 Udmærkelsestegn.

Bestyrelsen fastsætter regler for uddeling af medaljer og lignende.

 • 13 Generalforsamlinger.
 1. Foreningens generalforsamlinger sammenkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen bringes i Lystfiskeri-Tidende og/eller på foreningens hjemmeside. Det til enhver tid anvendte medie er gyldig indkaldelse.     Meddelelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Om sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
 2. På generalforsamlingen har kun tilstedeværende medlemmer stemmeret. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne i henhold til disse vedtægter skal behandles. Dirigenten træffer bestemmelse om måden, hvorpå afstemninger skal foregå, dog skal hemmelig skriftlig afstemning finde sted, når mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 3. Alle afstemninger sker ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet; dog udkræves ved vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer, til foreningens ophævelse 2/3 af medlemstallet og ved eksklusion 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
 4. Skulle et forslag om foreningens ophævelse ikke kunne vedtages på en generalforsamling, fordi den ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget på ny forelægges en generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages af en majoritet på 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Har en generalforsamling truffet endelig afgørelse i en sag, kan denne ikke atter forebringes før tidligst på den efterfølgende ordinære generalforsamling.
 5. Dirigenten hæver generalforsamlingen med bestyrelsens samtykke.
 • 14 Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, jf. dog § 17, om ophævelse af foreningen. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.
 4. Fastsættelse af medlemskontingentet for det løbende år for ordinære medlemmer samt fastsættelse af indskud.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.
 7. Medaljer og championsmærker uddeles.

Eventuelle forslag, som medlemmerne måtte ønske behandlede, må være indgivet til formanden senest den 20. januar.

 • 15 Ekstraordinær generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 3 uger efter, at mindst 20 medlemmer skriftligt har forlangt en sådan afholdt.
 2. Begæring om afholdelse af generalforsamling må ledsages af de forslag, som ønskes forelagt denne.
 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal, jf. dog § 13, stk 3, sammenholdt med 4. stk. om foreningens ophævelse.
 • 16 Om foreningens formue.
 1. Foreningens kontante midler skal anbringes på en bankkonto. Udtræk på bankkontoen kan alene ske ved træk på Dankort eller ved bankoverførsel. En mindre kontant kassebeholdning kan være beroende hos kassereren, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til foreningens konti til enkelte bestyrelsesmedlemmer ud over kassereren.
 2. Foreningens formue (egenkapital) er fordelt på henholdsvis Kapitalkonto I og Kapitalkonto II. Kapitalkonto I er foreningens primære kapitalkonto.
 3. Midlerne i Kapitalkonto II, benævnt Gotthold Krag, Rudolf Rasmussen og Otto Wolff, er oprindelig fremkommet ved udgivelsen af Den Fuldkomne Fisker i 1943 samt ved gaver fra medlemmerne. Indskud fra nye medlemmer skal altid overføres til Kapitalkonto II. Kontoens midler skal enten placeres i kontante pengemidler eller i realkreditobligationer.
 4. Kapitalkonto II´s midler kan anvendes til afholdelse af særlige udgifter opstået udenfor foreningens almindelige drift. Anvendelse af midler fra Kapitalkonto II kræver godkendelse ved en generalforsamlingsbeslutning.
 5. Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens godkendelse anvende afkastet fra Kapitalkonto II som driftstilskud til foreningens daglige drift.
 • 17 Foreningens ophævelse.

I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af dens formue, idet denne dog kun kan anvendes til lystfiskeriets fremme på Sjælland.’

Ændrings historik:

GF dato: Ændring af §§: Kort beskrivelse af ændringerne:
 24.09.2020 3, 4, 5, 6 og 14
 • Medlemskategorien “Ungdomsmedlemmer” bortfalder. I stedet kan alle optages som medlemmer fra det fyldte 16. år.
 • Der indføres helårlig kontingentbetaling med virkning fra 01.01.2021.
 • Ved indmeldelse efter 30.09. betales samtidig kontingent for det kommende år.
22.06.2021 3 og 5
 • Bestyrelsen kan løbende beslutte at stoppe for yderligere tilgang af nye medlemmer.
 • I alle tilfælde af at et medlem forlader foreningen, refunderes indbetalt kontingent ikke
22.03.2023 3 og 4
 • Nye medlemmer er forpligtet til at deltage i velkomstmøder.
 • Bestyrelsen er kontingentfri.