Senest opdateret 5. maj 2021.

  (Dansk pdf-version) Lystfiskeriforeningens Reglement-maj 2021

 (English pdf-version) LF reglement UK version maj 2017

Lystfiskeriforeningens Reglement

I medfør af Lystfiskeriforeningens vedtægter § 6 fastsættes herved Reglement for Lystfiskeriforeningen.

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser.

I

Medlemsrettigheder og pligter.

1. Foreningens medlemmer har adgang til fiskeri i foreningens vande og til benyttelse af foreningens huse, pavilloner, både, materiel og service under iagttagelse af bestemmelserne i dette reglement.
2. Medlemmerne kan frit medtage gæster såvel i foreningens både som i private både. Det er tilladt gæster at fiske under iagttagelse af de for medlemmer gældende regler. Gæster har kun adgang til foreningens stationer og både sammen med vedkommende medlemmer. Ethvert medlem er ansvarlig overfor foreningen for sine gæsters handlinger. Medtagning af gæster bør ikke overdrives, da foreningens anlæg er forbeholdt foreningens medlemmer.

2A. Det er ikke tilladt at anvende foreningens fiskevande og materiel til erhvervsmæssige aktiviteter f.eks. som fiskeguide eller lignende. Dette omfatter også private både beliggende ved én af foreningens stationer.

II

Inspektører.

3. Ved hvert af foreningens fiskevande med tilhørende stationer findes der en af bestyrelsen valgt inspektør, som fører tilsyn med foreningens huse, pavilloner, både osv., og som i det hele overvåger, at alle gældende forskrifter overholdes. Ved visse af vandene findes der desuden særskilte inspektører for selve fiskevandet. Oplysninger om inspektørerne findes på foreningens hjemmeside, lejlighedsvist i ”Lystfiskeri-Tidende” og ved opslag på stationerne. Medlemmerne må ubetinget efterkomme inspektørernes ordrer og anvisninger.

III

Fiskevande. Huse og pavilloner.

4. Foreningens fiskevande omfatter for tiden følgende vande og stationer: Arresø, Bagsværd Sø, Bavelse Sø, Buresø, Esrum Sø, Farum Sø, Furesø/Vejlesø, Gentofte Sø, Gyrstinge Sø, Haraldsted Sø, Lyngby Sø, Præstø Fjord, Sjælsø, Stege Nor, Søllerød Sø, Søndersø, Tissø, Tystrup Sø og Øresund (Rungsted). Fiskeriet i Stege Nor og Præstø Fjord er afgrænset mod øst af en linje mellem Fedhage og Roneklint. Fiskeriet på Øresund er afgrænset af en linje mod nord fra mellem Hornbæk og Domsten og mod syd mellem Tårbæk og Landskrona.
5. Ved flere af disse vande har foreningen eget eller lejet hus eller egen pavillon med senge eller sovepladser samt service, køkkentøj, kogegrejer osv.

IV

Både. Materiel. Service.

6. Foreningen stiller både til disposition for medlemmerne i alle sine fiskevande. Et antal af bådene er forsynet med foreningsmotor og endnu andre er indrettet til påsætning af påhængsmotor, som må anskaffes af det enkelte medlem, hvor benyttelsen af sådanne er tilladt. Ved påhængsmotor forstås her benzin- eller elmotor. Bestyrelsen kan udover gældende regler og vilkår for en sø, fastsætte generelle samt individuelle regler for påhængsmotorer for hver enkelt station. Alle både henligger ved de respektive stationer, som regel ved en bådebro. Oplysning om bådantal og bådnumre ved hver enkelt station findes på foreningens hjemmeside samt lejlighedsvis i ”Lystfiskeri-Tidende”.
7. Til hver båd hører et par årer, et anker og et øsekar. Årer, ankre og øsekar har deres plads i bådene, men ved visse stationer, f.eks. hvor bådene ikke henligger i aflåset anlæg, opbevares årer og øsekar i stangkasse eller i redskabsskur, der som regel findes i umiddelbar nærhed af bådene. Ved de fleste stationer findes et antal overskydende årer, og hvor det er tilfældet, er det tilladt at medtage et ekstra sæt årer i en båd. Der skal dog altid efterlades det fornødne antal årer til de ved stationen i det givne øjeblik henliggende både.
8. Ved de fleste stationer forefindes damnet, som har deres plads i stangkassen, hvor en sådan forefindes, og ellers i stationens hus eller pavillon. I hver båd må kun medtages et damnet.
9. Service (glas, porcelæn og spisegrejer) samt tæpper, viskestykker, håndklæder osv., må ikke medtages i bådene.

V

Ordens- og sikkerhedsregler.

10. Medlemmerne bør i deres indbyrdes forhold udvise godt kammeratskab, fordragelighed og hjælpsomhed. Ukammeratlig optræden og overtrædelse af gældende bestemmelser bør i foreningens interesse påtales straks, men i korrekt og behersket form. Ukammeratligt forhold kan, i alvorligere tilfælde i henhold til foreningens vedtægter, medføre suspension af medlemsretten. Nye medlemmer bør hjælpes til rette og vejledes på bedste måde.
11. Medlemmerne har kun adgang til at færdes på foreningens område, herunder kunne anvende foreningens faciliteter, såfremt kontingent er betalt.
12. Hvert enkelt medlem bør medvirke til opretholdelse af god orden i foreningens huse, pavilloner og anlæg og i øvrigt overalt på foreningens område. Både, materiel og service skal efter afbenyttelsen atter anbringes på rette plads og i god orden. Det må nøje påses, at bådene fortøjes omhyggeligt og sikkert.
12A. Ingen af de af foreningen ejede maskiner/spil må betjenes af andre end den respektive inspektør eller de af ham godkendte personer.
13. Efter overnatning skal rummet udluftes ordentligt, og køjer eller senge skal gøres i stand, før rummet forlades. Tæpper skal lægges ordentligt sammen. Når der har været redt op på bænke, skal madrasser, puder og tæpper atter anbringes i orden på deres plads. Overnattende personer skal hver medbringe og benytte 2 lagner eller lagenpose/sovepose og 1 pudebetræk. Undladelse heraf betragtes som en grov forseelse.
14. Hvert enkelt medlem bør medvirke til gennemførelse af streng renlighed overalt på foreningens område. Papir og andet affald må aldrig efterlades i huse, pavilloner og både eller henkastes i anlæggene eller i vandene, men skal anbringes i skraldespande eller fjernes på anden måde. Der må aldrig efterlades snavset vand i huse og pavilloner. Dammene i foreningens både skal efter endt fiskeri tømmes for eventuelle agnfisk, og der må ikke efterlades døde fisk eller dele her af i bådene.
15. Service, kogegrejer osv. skal rengøres omhyggeligt straks efter brugen.
16. Både og deres tilbehør samt alt andet materiel, service osv. skal behandles ordentligt og varsomt og må ikke udsættes for overlast. Skader, som hidføres ved grov tilsidesættelse af almindelig omhu, vil medføre erstatningsansvar, se i øvrigt pkt. 58, 59 og 60.
17. Alle forårsagede skader og alle i øvrigt bemærkede mangler og beskadigelser skal noteres i “Rapportbogen”, som er fremlagt ved hver station. Herudover skal der omgående foretages anmeldelse til vedkommende inspektør, hvilket også omfatter defekt på motor.
18. Eventuelle klager indføres ligeledes i rapportbogen med angivelse af klagerens navn og medlemsnummer.
19. Alle foreningens huse, pavilloner, anlæg, redskabsskure, stangkasser, samt fortøjninger til både ved visse stationer er aflåst med låse af foreningens standardtype. En sådan nøgle tilsendes det nye medlem ved indmeldelse i foreningen. Hvis et medlem mister sin nøgle, kan man mod gebyr få udleveret en erstatningsnøgle ved henvendelse til foreningens kasserer. Nøglen må opbevares omhyggeligt og forsvarligt. Foreningsnøglen skal tilbageleveres i tilfælde af vedkommende medlems død eller udtræden af foreningen.
20. Huse, pavilloner, anlæg og stangkasser må aldrig forlades, før aflåsning (smækning) af alle låse er behørigt foretaget, med mindre der endnu er andre medlemmer tilbage på stedet. Alt lys skal være slukket, og alle vinduer i huse og pavilloner skal være forsvarligt lukket, før huset eller pavillonen aflåses, og stationen forlades. Hvis flere medlemmer opholder sig samtidigt på en station, påhviler ansvaret for aflåsning det medlem, som forlader stationen sidst.
21. Medlemmerne må udvise forsigtighed med tobaksrygning og åben ild og omhyggeligt sørge for slukning. Hvor der findes elektriske kogegrejer, må afbrydelse af strømmen ikke glemmes. Hvis der har været tændt op i kakkelovne eller komfurer, må ilden være fuldstændig slukket, før stationen forlades. Det er ikke tilladt at opbevare benzin og diesel i foreningens huse og pavilloner.
22. For at undgå unødige defekter på foreningens motorer er sejlads med motor på dybder under 1 meter vand ikke tilladt. Selv på dybere vand skal der udvises agtpågivenhed for at undgå grundstødning. For både med foreningsmotorer skal skruen efterses før sejlads. Er et eller flere skrueblade bøjede eller er der afslag på et skrueblad på over 2 cm² må motoren ikke anvendes og inspektøren skal efterfølgende underrettes. Skulle der ske en grundstødning under sejlads skal motoren stoppes og skruen efterses og der skal evt. underrettes jf. ovenstående.

22A. For at undgå forurening ved spild af benzin er det ikke tilladt at hælde overskydende benzin fra tanken tilbage på din egen dunk. Der skal tilsvarende udvises forsigtighed når tanken fyldes fra din egen dunk.

23. Det er påbudt ved lov, at der skal være redningsveste til alle ombordværende i en foreningsbåd. Ansvaret er bådførerens, og medlemmerne må selv anskaffe redningsvest.
24. Medlemskab af Lystfiskeriforeningen fritager ikke for indløsning af nationalt fisketegn.

VI

Bådtegning.

25. Foreningens både har numre indtil 99.
26. Foreningens både må kun benyttes efter forudgående tegning. Bådtegning sker til bådprotokollen eller via foreningens webbooking på www.lystfiskeriforeningen.dk. Ved tegning via bådprotokollen skal navn og medlemsnummer opgives. Det tilrådes at notere det opgivne bådnummer straks, så fejltagelse kan undgås. Det er forbudt at tegne både ved opgivelse af et andet medlems navn og medlemsnummer, ligesom anvendelse af båd tegnet i andet medlems navn ikke er tilladt.
27. Benyttelse af en båd, som vedkommende medlem ikke har tegnet, anses for en grov forseelse, som i henhold til foreningens vedtægter kan medføre bødestraf eller suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket af overtræderen.
28. Både, for hvilke der i rapportbogen er indført såvel kvittering som angivelse af fangst, betragtes som fri og kan den pågældende dag benyttes uden tegning. På lør-, søn- og helligdage (men ikke på grundlovsdagen) kan foreningsbåde, som efter kl. 12 henligger i havnene, benyttes uden tegning, for så vidt der ikke i bådene er henlagt fiskegrejer eller andre private genstande, som viser, at bådene stadig er under benyttelse. Det må nøje bemærkes, at denne undtagelse ikke gælder på hverdage – ud over lørdage. Ved benyttelse af både efter disse bestemmelser skal kvittering ske på sædvanlig måde.
29. Hvis et medlem bliver forhindret i at benytte en tegnet båd, skal afbestilling ske til bådprotokollen eller via foreningens webbookingsystem.
30. Et medlem må ikke stå tegnet for mere end 2 både. De 2 både kan ikke tegnes til en og samme dag. Herudover er der en bådtegningsmulighed for samme dag; Når midnat passeres åbner webbookningssystemet for en ekstra tegning af en ledig båd, men kun på denne dato, selvom man har sine 2 bestillinger i brug. Det er ikke tilladt at afmelde en båd den samme dag den har været anvendt, for herved at kunne tegne en ny båd.

VII

Medlemmernes private både.

31. Foreningen kan tilbyde sine medlemmer en privat bådplads i et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.

Bådpladser tildeles efter følgende kriterier:
Når en bådplads bliver ledig, annonceres denne på foreningens hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve bådpladsen, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles pladsen.
Bådpladsen er personlig og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådpladsen til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Nærmere oplysninger herom fås hos overinspektøren, der varetager administrationen af bådpladserne.
32. Medlemmer, der tildeles en privat bådplads, har pligt til at ilægge en brugbar båd af passende størrelse (højst 6 meter lang), senest 6 måneder efter pladsen er tildelt. Hvis pladsen står ubenyttet hen i mere end 6 måneder, betragtes pladsen som opsagt, selvom afgiften er betalt, med mindre der er indgået en særskilt aftale med overinspektøren. 32A. Lystfiskeriforeningen forudsætter at private både, der henligger ved foreningens anlæg fremtræder i en brugbar stand og ikke bærer præg af manglende opsyn. Lever en båd, efter bestyrelsens vurdering, ikke op til disse krav, kan bestyrelsen pålægge det pågældende medlem at afhjælpe manglerne indenfor en af bestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Er båden, efter tidsfristens udløb, ikke bragt i den ønskede stand, kan bestyrelsen fratage medlemmet bådpladsen.
33. Til den private båd kan tildeles et motortegn. Bådplads og motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre.
Til private både med bådplads i Furesøen og Vejlesø kan tildeles et motortegn.
Motortegn tildeles efter følgende kriterier:
Motortegn administreret af Lystfiskeriforeningen kan tildeles en bådejer med en privat båd beliggende ved et af foreningens havne anlæg ved Furesøen og Vejlesø.
Foreningen administrerer pt. 68 stk. benzinmotortegn og 3 stk. elmotor motortegn, der udstedes af Naturstyrelsen.
Når et motortegn bliver ledigt, annonceres dette på foreningen hjemmeside under afsnittet ”Nyheder” samt under siden ”Private bådpladser”. Desuden offentliggøres det i førstkommende nummer af Lystfiskeri-Tidende.
Medlemmer, der ønsker at erhverve et motortegn, skal inden 30 dage efter offentliggørelsen i Lystfiskeri-Tidende henvende sig skriftligt til overinspektøren, enten pr. brev eller mail.
Det medlem, der har længst anciennitet i foreningen tildeles motortegnet.
Motortegn er personlige og kan ikke overdrages til andre og fortabes ved udmeldelse af foreningen.
Ansøgningsskema til motortegn kan fås ved henvendelse hos Overinspektøren, som skal attestere ansøgningen inden den videresendes til Naturstyrelsen, der udsteder motortegnet.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående f.eks. med overdragelse af bådplads og motortegn til et familiemedlem, som har benyttet båden og været medlem af foreningen gennem en årrække.
Motortegn fortabes ved opsigelse af bådplads/udmeldelse af foreningen.
34. Den årlige afgift for privat bådplads fastsættes af bestyrelsen, jf. vedtægternes § 6, stk. 4. Afgiften opkræves af kassereren. Afgiften betales årligt forud med forfald pr. 1. februar. Såfremt afgiften ikke er indbetalt senest 1.maj, betragtes bådpladsen som opsagt. Afgiften omfatter oplægningsplads for båden for vinteren, men ikke optagning og ilægning. Foreningen påtager sig intet ansvar for private både og deres tilbehør, ligesom foreningen ikke øser og renholder bådene. Bådejerne henvises til selv at sikre sig mod skader af en hver art, forårsaget ved uheld, tyveri, brand hærværk m.m. der måtte overgå både, tilbehør og personer under ophold i havneanlægget, på eventuel vinteropbevaringsplads samt under sejlads på søen. Ved optagning for vinteren må bådene kun henlægges på en af inspektøren anvist plads. Både, der midlertidigt optages i sæsonen, skal henlægges med behørig hensyntagen til anlæggets orden og må aldrig henlægges på slæbested eller spærre for passagen til eller fra dette.
35. Foreningens materiel må ikke medtages i private både.

VIII

Natlogi.

36. Et medlem, som har tegnet sig for benyttelse af en foreningsbåd, eller som benytter privat båd, kan, for så vidt foreningen har hus eller pavillon med sovepladser ved det pågældende fiskevand, tegne natlogi for natten forud for bådens benyttelse. Tegningen sker via foreningens webbookingsystem eller ved henvendelse til bådprotokollen
37. Der kan højst tegnes 2 sovepladser til hver båd. Hvis der er tegnet 2 sovepladser til en båd, skal de pågældende i huse med flere værelser overnatte i samme værelse.
38. Det er kun tilladt at overnatte i foreningens huse eller pavilloner fra natten til 1. maj indtil natten til 30. november.

IX

Fiskesæsonens varighed. Oplægning af både.

39. Den normale fiskesæson i foreningens fiskevande strækker sig fra 1. maj til 30. november herfra dog undtaget stationerne i saltvand, hvor geddefredningen først ophører 16. maj. Efter 1. december holdes et antal stationer åbne til vinterfiskeri efter bestyrelsens bestemmelse. Vinterfiskeriet foregår fra 1. december til 31. marts. Perioden fastsættes fra år til år og meddeles sammen med de tilgængelige både i “Lystfiskeri -Tidende” og på hjemmesiden. Bådene benyttes efter de almindelige bådtegningsregler. Det er ikke medlemmerne tilladt at søsætte foreningens både der er lagt på land.
40. Efter tilladelse fra vedkommende inspektør kan medlemmernes private både, som ikke henligger i en af foreningens havne, efter fiskesæsonens ophør eventuelt oplægges i et af foreningens anlæg. For sådan oplægning af en båd kan der efter bestyrelsens beslutning opkræves et beløb pr. periode af foreningens kasserer, jf. vedtægternes § 6, stk. 4.

X

Fiskeriet.

41. Fiskeri fra land i foreningens ferske fiskevande er forbudt, med mindre der for det enkelte fiskevand er fastsat andre bestemmelser.
42. Før en foreningsbåd lægger ud, skal det medlem, der har tegnet båden, kvittere i “Rapportbogen”. Navn og medlemsnummer skal anføres tydeligt.
43. Fiskeri fra private både i foreningens ferske fiskevande er kun tilladt, når et medlem er til stede i båden. Gæster må kun færdes i foreningens anlæg i følge med et medlem.
44. Under sejlads og manøvrering må der tages fornødent hensyn til andre både, fra hvilke der fiskes. Ved opankring på en fiskeplads må båden placeres således, at den ikke er til gene for andre allerede tilstedeværende både, for derfra udlagte liner eller for derfra foregående kast. Al unødig støj og uro bør undgås. Motorbåde skal, når motoren er i gang, holdes mindst 50 m fra andre fiskende både.
45. Ved ankring af foreningens både må der udvises fornøden omtanke og steder med forbud mod ankring skal respekteres.
46. Det er under iagttagelse af de gældende mindstemåls- og fredningsbestemmelser tilladt at fiske alle i foreningens fiskevande forekommende arter af fisk samt krebs. Det er dog forbudt at fiske efter ål i Bavelse Sø, Farum Sø, Fure- og Vejlesø, Tystrup Sø og Tissø.
47. Om mindstemål og fredningstider henvises til den til enhver tid gældende lov om ferskvandsfiskeri og den til enhver tid gældende lov om saltvandsfiskeri samt dertil knyttede administrative bestemmelser. Mindstemål og fredningstider i henhold til lovgivningen kan findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside.
48. Undermålsfisk og undermålskrebs samt fredede fisk og krebs, skal straks efter fangsten genudsættes.
49. Medlemmerne kan under iagttagelse af de i de følgende punkter 50 og 51 fastsatte forbud, selv bestemme, hvilke fiskemetoder de vil anvende.
50. Det er forbudt at anvende selvfiskende redskaber af enhver art. Krogliner (Ålebakker) er dog tilladt undtagen i: Bavelse Sø, Buresø, Esrum Sø, Farum Sø, Fure- og Vejlesø, Søllerød Sø, Sjælsø, Tissø og Tystrup Sø. Krogliner (Ålebakker) må kun anvendes i tiden fra solnedgang til kl. 7. Der må højst anvendes 100 kroge pr. medlem. Ålebakker må ikke agnes med levende fisk. De skal hvile på bunden og skal i begge ender være forsynet med tydelig angivelse af vedkommende medlems navn og medlemsnummer. Mærkning kan ske ved klodser, der ligger på bunden. Klodserne skal da forsynes med medlemmernes initialer og medlemsnummer. For Furesøen gælder følgende bestemmelse: Linelængden fra stangspids til blink eller anden agn må ikke overstige 25 m. Der skal tages hensyn til andre sejlende på søen, jf. Furesøreglerne af 27. juni 2016, § 6, Bilag 2, Fiskeri.
51. Det er tilladt at anvende krebsebrikker i foreningens vande bortset fra Sjælsø.
52. Ved fiskeri i de søer, hvor foreningen ikke har fiskeret på søernes hele område må medlemmerne drage nøje omsorg for ikke at komme til at fiske på forbudt område. Hvis omvendt et medlem bemærker, at nogen uberettiget fisker i foreningens vande, bør han påtale forholdet på stedet og advare den pågældende. Eventuelt foretages anmeldelse til inspektøren med så fyldige oplysninger som muligt. I henhold til fiskeriloven straffes uberettiget fiskeri med bøde.
53. Fisk skal behandles så skånsomt som muligt.
54. Når en foreningsbåd kommer tilbage til hjemstedsstationen, skal den eventuelle fangst og dens vægt indføres i “Rapportbogen”. Se vejledning på foreningens hjemmeside.
55. Under færden og fiskeri på foreningens vande må der tages hensyn til fuglelivet. Navnlig må rugende fugle ikke forstyrres. Afmærkning af rugepladser, forbud mod landstigning på øer og holme og andre lignende anvisninger skal ubetinget respekteres.
56. Hvert enkelt medlem bør være med til at skåne naturen i øvrigt. Siv- og rørbevoksning samt vandplanter bør ikke formålsløst ødelægges eller beskadiges. I visse af vandene er åkandeplukning forbudt.
57. Jagt fra foreningens både er forbudt. Skydevåben må ikke medtages i foreningens både.

XI

Havari på foreningens både eller materiel. Nødsignalering.

58. Hvis en foreningsbåd på grund af havari eller af anden grund, f.eks. ekstraordinært hårdt vejr, ikke kan bringes tilbage til hjemstedsstationen, skal vedkommende medlem drage omsorg for, at båden anbringes på så forsvarlig måde, som omstændighederne tillader det. Anmeldelse må uopholdeligt afgives til inspektøren eller opsynsmanden ved bådens station. Hvis forholdet kan lægges medlemmet til last, og hvis han ikke selv snarest muligt sørger for hjemtransporten af båden, må han godtgøre foreningen de ved hjemtransporten forårsagede udgifter.
59. Om alt andet indtruffet havari, såsom beskadigelse af både, defekte foreningsmotorer, knækkede årer, kappede ankre osv., må der endvidere ligeledes straks foretages anmeldelse til inspektøren. Hvis havariet skyldes, at vedkommende medlem har handlet uforsvarligt, kan foreningen gøre erstatningskrav gældende.
60. Såfremt det i en given situation bliver nødvendigt at kappe anker, skal hele ankertovet efterlades sammen med ankeret, og tovets ende skal så vidt muligt slås solidt om en genstand, som kan flyde med tovet, f.eks. et bundbræt. Der må desuden tages pejling fra stedet, således at det ved anmeldelsen til inspektøren kan opgives, hvor ankeret ligger.
61. Hvis en båd kommer i nød, kan der tilkaldes hjælp ved, at det rejses en stang eller en åre med en hvid klud. Både, hvorfra nødsignal observeres, bør straks begive sig til undsætning.

XII

Foreningens medlemsblad.

62. Foreningen udgiver “Lystfiskeri Tidende”. Medlemsbladet gøres tilgængeligt ved udsendelse til medlemmerne og/eller ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Medaljer, championsmærker, plaketter og konkurrencer.

63. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fisk fangst i foreningens fiskevande, som mindst overholder følgende vægt:

Art: For bronzemedalje: For sølvmedalje:
Aborre: 1,200  1,500
Gedde: 7,000  9,000
Karpe: 8,000 12,000
Knude: 2,000  3,000
Sandart: 5,000  7,000
Suder: 2,000  3,000
Søørred: 3,000  4,000
Ål: 1,000  1,500

Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden af den pågældende art. Fangsten skal være foretaget inden for foreningens fiskesæson for det pågældende fiskevand. Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og hjul eller Furesøvinde. Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe.
64. Fangsten skal anmeldes skriftligt inden 14 dage (se under “Adresser” i Lystfiskeri-Tidende eller på hjemmesiden) med oplysning om navn, medlemsnummer, dato, fiskeart, fiskevand, fangstmetode, vægt samt billede. Vejning skal ske på en vægt, der vejer korrekt. Vægten skal til en hver tid kunne kontrolleres af et bestyrelsesmedlem. Anmeldelsen kan foretages pr. post eller e-mail. Fangstrapporten skal være påført navnet på et vidne samt vidnets telefonnummer. Fisk der anmeldes senere end 14 dage efter fangsten bliver afvist.
65. Foreningen tildeler desuden et årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål. Vinderne af årschampionsmærkerne vil ved navns nævnelse, og med oplysning om fiskens vægt, blive opsat på en plakette i huset på Holte stationen.
66. Endvidere bliver det medlem, som til enhver tid har medalje for den tungeste fisk af følgende arter: aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål indehaver af foreningens storchampionsmærke. Der tildeles en erindringsmedalje for storchampionsmærket, hvis mærket overgår til et andet medlem, der fanger en tungere og med medalje præmieret fisk i klassen. Storchampionsmærket er til en hver tid foreningens ejendom. Ved udmeldelse eller ved medlemmets død skal storchampionsmærket afleveres til foreningen. Retten til mærket er herefter tabt. Storchampionsværdigheden overgår efterfølgende til det medlem, som har medalje for den derefter tungeste fisk.
67. Tildelte medaljer og årschampionsmærker bevares, selv om det måtte blive bestemt, at de fremtidigt ikke tildeles for fangst af vedkommende fiskeart.
68. Bestyrelsen udpeger en ”præmiefisk-administrator”, der tager stilling til om reglerne er overholdt, om vægten skal kontrolleres og som godkender eller afviser anmeldte fangster.
69. Foreningen arrangerer så vidt muligt hvert år konkurrence blandt medlemmerne om fangst af gedder, aborrer og sandarter i Furesøen og Vejlesø på den anden lørdag i juni måned. Den normale tegning af foreningens både på de to nævnte søer suspenderes på konkurrencedagen. Foreningen udsætter præmier for fangst af gedde, aborre, og sandart. De nærmere betingelser og regler for konkurrencen offentliggøres i Lystfiskeri-Tidende og på foreningens hjemmeside, i god tid før konkurrencens afholdelse.

Ændrings historik.

Tidspunkt: Emne: Beskrivelse:
2019 maj Fribåde. Fribåde er afskaffet. Reglementet er ajourført i overensstemmelse hermed. Stk. 26, 27 og 42.
2019 juni Præmiefisk Forhold vedr. anmeldelsesfrist er præciseret. Stk. 64
2019 juni Ungdomsmedlemmers brug af motor Ændret således at der er samme ret som for øvrige medlemmer Afd. II, stk. 4
2019 juni Private både i Furesøen Administration af ventelister ændret. Stk. 31 og 33.
2019 juli Henvisning til Vedtægter i stk. 34 og 40. Korrigeret fra § 6, stk. 7 til § 6 stk. 4.
2019 juli Henvisning til regler om fiskeri på Furesøen stk. 50. Korrigeret til bekendtgørelse af 27. juni 2016.
2020 januar Præmiefisk Forhold vedr. anmeldelsesfrist er ændret til 14 dage samt krav til billede
2020 oktober Præmiefisk

Afdeling II. Ungdomsafdeling.

Tilrettet i forbindelse med at ”midlertidig udmeldelse” ikke længere er mulig.

Ungdomsafdeling er nedlagt efter generalforsamlingsbeslutning. Afsnittet er slettet.

2021 marts Medlemsrettigheder og pligter Ny stk. 2A angiver at erhvervsmæssige aktiviteter ikke er tilladt.
2021 maj Ordens- og sikkerhedsregler Ny stk. 22A angiver det ikke er tilladt at hælde benzin fra tanken retur i egen dunk.