Præmiegedde til næstformanden

Vores næstformand, Per Mikkelsen, har været en tur på Esrum Sø. Her har han tidligere har fanget en del flotte gedder, og 3. maj fulgte han op på tidligere tiders bedrifter, da han nappede en gedde på 8 kg ligeud. Gedden blev fanget på agn, og var den største ud af de 7 gedder Per fangede på dagen.

Næstformanden en flot gedde fra Esrum Sø. Bemærk de flotte aftegninger, der er typisk for gedder i Esrum Sø. Tillykke til Per.

Flot aborre fra Sjælsø

Bedst som vi gik og troede, at Sjælsø var støvsuget for aborrer, så tikker der en fangstrapport ind om en kapital aborre, netop fra Sjælsø.

I det gode vejr på Kristi Himmelfartsdag var Kim Myling-Petersen et smut på søen. Det gav en rigtigt flot aborre på hele 1,73 kg. Målebåndet viste 49 centimeter.

Aborren blev overlistet af en wobler, og vi skulle hilse og sige fra Kim, at den stadig svømmer rundt i søen.

Smuk, smuk aborre fra Sjælsø fanget på en herlig forårs/sommerdag. Så bliver det ikke bedre. Stort tillykke til Kim.

Søndersø – husk fredningszonerne!

Lystfiskeriforeningen har 2 på hinanden følgende weekender fået henvendelser fra en borger i Furesø Kommune, der mener at have konstateret, at der har foregået fiskeri i fredningszonen.

Den pågældende har ikke kunnet fremlægge beviser på, at der var tale om LF-både. Det er derfor meget usikkert om det er nogle af vores medlemmer.

Ikke desto mindre skal vi indskærpe, at der ikke må fiskes i fredningszonen før 1. august. Konstaterer bestyrelsen, at nogle medlemmer fisker ulovligt, kan det medføre karantæne.

Husk derfor at overholde zonen, og hvis I ser nogle der fisker ulovligt, så få dem på rette vej.

Bestyrelsen.

Dejlige maj gedder

Så er er fangstrapporterne for første halvdel af maj begyndt at løbe ind. Det er jo herlig at se, at det ikke kun er en enkelt sø, der har kastet de fine fisk af sig, men det har været flere af vore søer, som har “stået for leverancerne” af pæne gedder til medlemmerne.

Største gedde på 11,35 kg har Klaus Vestergaard fanget på Furesøen på selve premieredagen. Den blev fanget på agn. En lille uge senere var Klaus igen på pletten igen. Denne gang blev det til en på 8,75 kg som blev taget på jerk. Det gælder om at være alsidig i sit fiskeri.

Nedenfor finder I billeder af de netop anmeldte fisk. Hvis I vil se på det samlede antal anmeldte kan årets stilling ses HER

Gedde på 11,35 kg taget på agn af Klaus Vestergaard.

Gedde på 8,75 kg. taget på jerk.

På Gyrstinge Sø har Hans Draminsky Petersen fanget en gedde på 8 kg og 103 cm. Den blev fanget på en wobler.

Hans med sin gedde på 8 kg og 103 cm. Desværre er billedet en smule rystet, men om det er Hans eller fotografen der ryster skal være usagt.

Sidst men ikke mindst, så har Graig Clark på Lyngby Sø sat ny PR med en gedde på 7 kg. Daddy Clark var med som fotograf og fangede også en gedde. Den vejede 3 kg, så den stod ikke mål med Graigs.. Graig´s gedde blev lokket af en Westin Swim fisket over 3 meter vand.

Graig med sin ny PR på 7 kg. Giv den bare gas Graig, så skal du snart få forbedret din personlige rekord.

Så er sæsonen i gang!

Sæsonen er i gang og de første anmeldelser er allerede modtaget. Per Plenge gjorde det rigtig godt d. 3 maj på Tissø. To gedder på henholdsvis 9,5 og 9,90 kg blev resultatet af dagens anstrengelser. Det var nogle ekstra lange eksemplarer. 122 og 128 centimeter kom målebåndet ud på. De blev genudsat for at få noget mere huld på kroppen.

Per med sine 2 meget lange gedder fra Tissø.

Furesøkonkurrencen 2018 – tilmelding

Furesøkonkurrencen 2018

Så er det tid for den årlige Furesøkonkurrence. I år er det 99 år siden, der første gang blev afholdt Furesøkonkurrence, men da der i begyndelsen af 1920érne også blev afholdt en konkurrence om efteråret er vi nået op på konkurrence nr. 115.

I år er konkurrencetidspunktet, i lighed med sidste år, flyttet til start kl. 6.00 og afslutning kl. 13.00.

Vores auktionarius ved de seneste grejauktioner, Jørgen Lindstrøm har fundet et klip fra en gammel ugerevy fra 1941, hvor man viser indvejningen ved konkurrenceafslutningen. Den bør I se. KLIK HER

For at det ikke skal være lyv, så har Jørgen fundet endnu et klip fra en gammel ugerevy. Denne gang om Knud Birch´s gedde på 13,5 kg fra 1945. Klippet kan I se HER

Ved indvejningen sidste år. de store smil var fremme.

 

Vil du printe reglerne, så kan du få en pdf-fil HER. Ellers er de som følger:

Tidspunkt og tilmelding:

Punkt 1:
Lystfiskeriforeningen afholder den 115. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø, lørdag den
9. juni fra kl. 06.00 til kl. 13.00.

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest torsdag d. 7. juni kl. 15.00 telefonisk til bådprotokollen, Hvidovre Sport på telefon 36 75 13 15. Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på den tildelte båd.
Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Frederiksdal skal ske samtidig med tilmelding.

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal. Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbåde skal være enten el- eller benzindrevne 4- taktsmotorer.

Fiskeregler:

Punkt 2:
Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.
Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal registrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret skiltet. (Se nærmere under registrering af fangsten – punkt 11).

Punkt 3:
Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 05.45 til kl. 06.15.
Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Per Ekstrøm.

Punkt 4:
Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt.

Punkt 5:
Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.

Punkt 6:
Gæster må ikke medtages, hverken i foreningens eller i private både. Undtaget er medlemmer af det pågældende medlems husstand. De kan dog ikke deltage i konkurrencefiskeriet. Undtaget er børn under 15 år som er datter eller søn af husstanden. De kan deltage i en sideløbende børnekonkurrence.
Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.

Punkt 7:
Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

Punkt 8:
Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

Punkt 9:
Dommerudvalget består af Anders Vernersen, Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres.

Registrering af fangsten:

Fangsten kan registreres på 2 måder:

Punkt 10:
Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så skånsom måde som muligt.

Punkt 11:
Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/afkrogningsmåtte med det deltagerskilt som blev udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. Hver deltager skal selv huske at få et deltagerskilt udleveret ved afkrydsningen inden fiskeriets start.
Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation.

Punkt 12:
Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbåden på telefon 30 60 41 48. Så kan andre deltagere kontakte dommerbåden for at høre om de har behov for vejning og registrering af en eventuel fangst.

Punkt 13:
Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om nødvendigt kan kontrolleres af dommerne.. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes.

Punkt 14:
Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat.

Præmiering:

Punkt 15:
Foreningen udsætter 9 præmier, 3 for hhv. gedde, sandart og aborre.
Gedder skal veje over 2 kg og måle mindst 60 cm.
Sandart skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 50 cm.
Aborre skal veje mindst 500 gram.
Samme medlem kan kun vinde én præmie for hver fiskeart.
Ungdomsmedlemmer fisker på lige fod med andre medlemmer.
Vinder af den samlede konkurrence og Furesøpokalen, der er evigt vandrende, er det medlem der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen, jf. foreningens præmieringsregler.

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:

Punkt 16:
Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Frederiksdal. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

Kan du ikke booke båd?

Så er det måske fordi du har “glemt” at betale dit kontingent?

Nogle medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 1. halvår 2018. Vi har derfor lukket for adgangen til bådbookingen for de medlemmer. Kontakt kassereren, Tlf: 25 75 32 33 eller mail til: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk hvis din bookingadgang ikke virker!

Bestyrelsen anbefaler, at man tilmelder sin kontingentbetaling til PBS. Se her hvordan du tilmelder dig til PBS

Ved tilmelding til PBS betaler man kun kontingent for et halvt år ad gangen. Samtidig slipper man for at huske at betale til tiden og sidst, men ikke mindst, så er det en ekstra stor hjælp for kassereren, som slipper for at skulle sende rykkere ud. Kassereren er medlem af Lystfiskeriforeningen på lige fod som alle andre og han vil hellere ud at fiske i stedet for at rykke for manglende kontingentbetaling.

Hvis du kan booke nogle af disse dejlige både, er det måske fordi du ikke har betalt kontingent.

 

LF på loppemarked.

LF deltager igen i år på Dansk Grejsamler Klubs store loppemarked i Bellahøjhallen på lørdag d. 21. april.

Vi har en stand, hvor både medlemmer og ikke medlemmer er meget velkomne til at komme og få en god fiskesnak og selvfølgelig høre om Lystfiskeriforeningen. Standen vil være bemandet med 3 kendte LF-profiler.

Vi har som sædvanlig også en gratis nummer af Fisk & Fri til dig. Dog kun så længe beholdningen rækker.
Håber vi ses.

Bådbookningen er åben!

Så er vores nye bådbookning åbnet, og det er nu muligt at tegne både for sæsonen 2018.

Det nye bookingsystem er lidt anderledes end vores tidligere system, men på forsiden af systemet er en vejledning i, hvordan du booker både. Fremgangsmåden adskiller sig ikke væsentligt fra vores gamle system, men siden har et andet udseende.

Det er vores eksisterende leverandør, Globus Data, der har udviklet systemet og medlemsnummer og koden er uændret. Giv det lidt tid og tag godt imod det.

Du kan komme ind og booke både HER

Nu starter sæsonen 2018. Her et billede fra Haraldsted Sø.

 

 

Geddekonkurrence på Søndersø

Lørdag d. 5. maj afholdes geddekonkurrencen på Søndersø

Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder kommer alle aftaler på plads.

Fiskeriet starter kl.8.00.

Der fiskes i to perioder:

1. Periode: 4 timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
2. Periode: 4 timer fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
(Dog kun, hvis der er flere end 16 deltagere).

Der vil ikke blot være adskillige grejpræmier til de tre største gedder, men det medlem der fanger den største vil blive indehaver af den smukke vandrepokal for det næste år.

Tilmelding efter princippet ”først til mølle” på enten e-mail:

wernerlarsen.1948@hotmail.com

eller på tlf.: 27 24 68 53.

Vel mødt
Werner

Det er denne flotte pokal der dystes om. Her fra en tidligere konkurrence.