Lystfiskeriforeningen, der i daglig tale omtales som LF, har en meget lang historie som begynder helt tilbage i 1886. Nedennævnte er derfor kun få korte glimt af det, der er sket i LF siden.

Tiden 1886-1911

LF blev stiftet på et møde den15. april 1886. Initiativtager til mødet var generalkonsul Rasmus Schandorff Ingwersen, som også blev foreningens første formand. Man satte et maksimalt medlemsantal på 50,og allerede pr. 1. juli samme år udgjorde medlemstallet 31. Kontingentet var 10 kroner årligt. Allerede året efter forhøjedes man dog medlemstallet til 100 og kontingentet blev fordoblet til 20 kroner.

De første søer man forpagtede fiskeretten på, var de 3 Frederiksborgsøer, Teglgårdssøen, Carlssøen og Tørkerisøen. En fiskeret man opgav allerede i 1904, fordi interessen for søerne var blevet meget begrænset, da man havde opnået fiskeret i en del flere og større søer tættere på København. Blandt andet Furesø, Lyngby Sø, Gentofte sø og Søllerød Sø.

Teglgårdssøen hvor LF havde sit første fiskevand. Foto fra omkring 1899.
Teglgårdssøen hvor LF havde sit første fiskevand. Foto fra omkring 1899. Klik for større billede

1889

Beslutter bestyrelsen at udgive et medlemsblad – Lystfiskeri-Tidende. Bladet redigeres af Bogtrykker P.G. Lydiche, der samtidig trykker bladet helt uden omkostninger for LF frem til sin død i 1904.

1896

Medlemstallet kommer op på de maksimale 100 medlemmer. Allerede året efter står der allerede 20 personer på venteliste. Otto Wolffs første kort over Furesøens banker udgives.

1898

LF køber grunden ved Vejlesøvej 16 i Holte, hvor der anlægges fiskedamme og samt en bro. Året efter indvies tillige en pavillon.

Indvielsen af huset på Holte stationen d. 21. juli 1899.
Indvielsen af huset på Holte stationen d. 21. juli 1899. Klik for større billede.

1903

LF lejer en grund ved kanalen i Frederiksdal, hvor der udgraves et havnebassin og station ved Frederiksdal indvies.

2. påskedag 1903. Anlægget i Frederiksdal bliver indviet. De høje hatte og bowlerne bliver "luftet".
2. påskedag 1903. Stationen i Frederiksdal bliver indviet. De høje hatte og bowlerne bliver “luftet”. Klik for større billede.

1906

Der opnås efter svære forhandlinger med Københavns Kommune fiskeret i Søndersø.

1907

Medlemstallet udvides til 125.

1910

Fiskeriet på Søllerød Sø opgives på grund af manglende interesse for søen. Der indgås kontrakt om fiskeri på Sorø-søerne.

1911

LF fejrer 25 års jubilæum.

Tiden 1912- 1936

1912

Man afholder for første gang et årligt fælles rmøde for samtlige inspektører.

1913

Kammerherre Gotthold Krag vælges til formand for LF. En post en bestrider frem til sin død i 1944. Præmiefisk registreres fremover i kg. Der opnås fiskeret i Buresø.

1916

Der indføres rapportbøger på samtlige stationer. Medlemstallet sættes op til 150.

1919

Grænsen for medlemstallet ophører, og den første Furesøkonkurrencen afholdes.

1920

De første 16 kort over Furesøens banker udgives. Kortene er udarbejdet af Otto Wolff og Rudolf Rasmussen. Arbejdet afsluttes i 1924. Flere banker var det ikke lykkedes at finde, til gengæld fandt man nogle andre, som det oprindeligt ikke var meningen skulle med.

Et af de 45 pejlekort som Otto Wolff og Rudolf Rasmussen stod bag. 4 år varede arbejdet med at opmåle og tegne kortene. Her en af Furesøens kendte banker, Næssebanken, med pejlemærker anno 1921.
Et af de 45 pejlekort som Otto Wolff og Rudolf Rasmussen stod bag. 4 år varede arbejdet med at opmåle og tegne kortene. Her en af Furesøens kendte banker, “Næssebanken”, med pejlemærker anno 1921. Klik for større billede.

1922

Der opføres et skabshus på stationen i Holte efter tegninger af arkitekt Georg Ponsaing.

1928

Lystfiskeri-Tidende udkommer nu regelmæssigt en gang om måneden.

1929

For første gang i LFs historie fanger en kvinde en præmiefisk, da Vera Buch i Gentofte sø fanger en gedde på 8,3 kg.

1931

Der etableres telefonautomat på stationen i Holte med udendørs klokke.

1933

Der sættes ny bådtegningsrekord. Foreningens 36 både bliver tegnet 2.346 gange af 230 medlemmer.

1936

LF afholder 50 års jubilæum.

Tiden 1937-1961

1937

LFs sekretær gennem 37 år Otto Wolff dør.

1938

Otto Wolffs mindeeg plantes på stationen i Holte. Valdemar Haugaard foreslår, at LF indmelder sig i det nye Sportsfiskerforbund, som stiftes med virkning fra 1. januar 1939.

Otto Wolffs mindeeg plantes. Fra venstre Chr. Richter, Gotthold Krag og Winslev.
Otto Wolffs mindeeg plantes. Fra venstre Chr. Richter, Gotthold Krag og Winslev. Klik for større billede.

1941

Kildehuset ved Gyrstinge sø forpagtes.

1942

Fiskeretten på Søndersø mistes, da den tyske besættelsesmagt forlanger det. Søen ligger efter deres opfattelse for tæt på flyvestation Værløse. Kvinder kan ikke fremover optages som medlemmer. Dog kan kvinder som allerede er medlemmer forblive medlemmer.

1943

Oversættelsen af ”The Compleate Angler” eller på dansk ”Den fuldkomne Fisker” udkommer på foranledning af LF. De første oplag rives væk.

Forsiden til en af verdens mest læste bøger - Den Fuldkomne Fisker, som LF stod bag udgivelsen af i 1943.
Forsiden til den danske udgave af en af verdens mest læste bøger – Den Fuldkomne Fisker. LF stod bag oversættelsen til dansk og udgivelsen af den danske version af bogen i 1943. Klik for større billede.

1945

Ejnar Jensen overtager posten som overinspektør. En post han bestrider i de næste 33 år.

1946

Fiskeriet på Søndersø genoptages. Der opnås fiskeret på Tystrup Sø.

1947

På grund af en typografstrejke udkommer Lystfiskeri-Tidende kun i en duplikeret nødudgave.

1948

LF overtager det stråtækte hus i Frederiksdal, som hidtil har huset Ferskvandsbiologisk station, der flytter til Charlottenlund slot.

1949

Der etableres en saltvandsstation ved Helsingør.

1950

Ved Haraldsted sø etableres en station med 2 både.

1951

LF udsætter for første gang sandarter i Bagsværd sø. Samtidig fredes hele sandartbestanden i søen. Stationen ved Helsingør nedlægges og flyttes til Præstø, da geddebestanden her er rigtig stor.

1952

Den første station ved Tissø oprettes.

1953

Præstø stationen nedlægges, da næsten hele geddebestanden er blevet udryddet på grund af en øget saltkoncentration.

1954

Der bygges et nyt hus ved stationen ved Buresø.

LFs hus ved Buresø. Desværre måtte huset sælges efter 10 år, da fiskelejen blev fordoblet.
LFs hus ved Buresø. Desværre måtte huset sælges efter 10 år, da fiskelejen blev fordoblet. Klik for større billede.

1955

Der åbnes en saltvandsstation ved Ejby havn i Isefjorden.

1956

Fredning af sandarten i Bagsværd sø ophæves, da udsætningerne har været en stor succes.

1960

Bådtegningsreglerne ændres således, at det fremover kun er muligt at tegne båd pr. telefon. Tegning kan dog fremover også ske på søn- og helligdage.

1961

LF fejrer 75 års jubilæum og udgiver en jubilæumsbog.

Tiden 1962-1986

1962

LF og Danmarks Sportsfiskerforbund bliver enige om fremtidig fælles leje af Furesøen.

1964

Fiskeriet på Buresø opgives, da fiskelejen fordobles.

1966

Den omfattende forurening af Furesøen sætter sine spor. Ved den årlige Furesøkonkurrencen fanges kun 3 gedder. Den største vejer 2,8 kg.

1969

LFs første glasfiberbåd ”Ejvind” jollen sættes i drift d. 15. oktober på stationen i Frederiksdal.

1971

Grunden ved stationen i Sørup købes.

Huset som lå på grunden i Sørup, da LF købte det i 1971. Blev en halv snes år senere erstattet af en jagthytte
Huset som lå på grunden i Sørup, da LF købte det i 1971. Blev en halv snes år senere erstattet af en jagthytte. Klik for større billede.

1973

På grund af et rekordlavt medlemstal 450 ophæves proponeringsordningen ved optagelse af nye medlemmer. Der indgås aftale om fiskeretten på Bagsværd Sø med Gladsaxe kommune, der har købt søen af Frederiksdals Gods.

1974

Københavns kommune begynder at hæve vandstanden i Gyrstinge Sø.

Efter vandstanden blev hævet blev bådene ved Gyrstinge flyttet hen til Kilden, hvor de lå ved en flydebro.
Efter vandstanden blev hævet, blev bådene ved Gyrstinge flyttet hen til Kilden, hvor de lå ved en flydebro. Klik for større billede.

1976

Der fremstilles en ny hvervebrochure, da medlemstallet kun er på 487 medlemmer. Forslag om optagelse af kvindelige medlemmer forkastes på den årlige generalforsamling.

1978

Den hidtil største sandart i Danmark fanges af Ulf Hansen i Haraldsted Sø. 11 kg vejer den.

1979

Der udsættes karper i Gentofte Sø.

1981

Der tages en ny stor glasfiberbåd i brug. Det første eksemplar får nr. 1 og placeres på stationen i Holte.

Den type af store glasfiberbåde holder sit indtog i LF. Desværre levede den ikke op til standarden og blev senere udskiftet.
Den type af store glasfiberbåde holder sit indtog i LF. Desværre levede den ikke op til standarden og blev senere udskiftet. Klik for større billede.

1982

Der kommer et nyt hus på stationen i Sørup. En jagthytte købt på Lolland erstatter det tidligere hus.

1986

LF fejrer sit 100 års jubilæum ved bl.a. at udgive 2 bøger. Bent Lind Jakobsens ”Et liv med fiskestangen” og Svend Saabyes ”Fangstjournal”.

Tiden 1987- 2011

1987

Sjælsø bliver årets nye fiskevand, da LF d. 8. oktober placerer 2 både i søen.

1988

Bestemmelsen, om at kvinder ikke kan optages som medlemmer, ophæves.

1989

100 året for udgivelsen af det første nummer af Lystfiskeri-Tidende markeres ved udgives af et særnummer.

1990

Det besluttes, at de tilbageværende træbåde flyttes til søer, hvor eneste fremdriftsmiddel er roning.

1992

Der etableres ny saltvandsstation i Roskilde Fjord ved Selsø Gods. Nedlægges efter ganske få p.g.a. af manglende benyttelse.

1993

Lystfiskeri-Tidende nr. 1.000 udkommer.

1995

Tidsrummet for afholdelse af den årlige Furesøkonkurrencen ændres fra søndag til lørdag. Fremover afholdes konkurrencen i tidsrummet fra kl. 4.00- 12.00.

1996

Skellet på Holte stationen ændres i forbindelse med etablering af ny Holte Havn.

1997

For første gang bliver det muligt at benytte el-motorer på Gyrstinge og Haraldsted søer.

1998

LF får atter fiskeret og båd i Søllerød sø.

2001

Lystfiskeri-Tidende udkommer for første gang i farver. Der indføres web-bookning d. 17. december.

Det alleførste Lystfiskeri-Tidende som udkom i farver.
Det alleførste Lystfiskeri-Tidende som udkom i farver. Klik for større billede.

2003

Furesøkonkurrence nr. 100 afholdes, og den nystiftede ”Furesøpokal” indføres. Per B. Larsen vinder konkurrencen med en gedde på 9,6 kg.

På Tissø fanges den hidtil største gedde i LFs historie, da Erik Dahlsgaard fanger en på 15,5 kg.

 2005

Bjørn Sterup-Hansen fanger den hidtil største gedde i Furesøkonkurrencens historie. 12,8 kg er vægten.

2006

Hvidovre Sport overtager bådprotokollen for de medlemmer som ikke har adgang til internettet.

2007

Huset ved Søndersø brænder ned.

2009

Det nye hus ved Søndersø indvies.

2010

Samtlige både på stationen i Sørup får fastmonterede motorer

2011

LF fejrer 125 års jubilæum ved en stor reception på Lindegården i Lyngby. Jubilæumsskriftet ”Alle Brave” udgives. I samarbejde med Hvidovre Sport og ABU produceres 125 specialfremstillede og nummererede Ambassadeurhjul.  Huset fra 1899, på stationen i Holte, nedbrænder efter en påsat brand.

LFs jubilæumsambassadeur der er fremstillet 125 eksemplarer.
LFs jubilæumsambassadeur der er fremstillet 125 eksemplarer. Klik for større billede.

Tiden fra 2012

2012

I august indvies det nye hus på stationen i Holte, da formanden for Byplanudvalget i Søllerød Kommune, Erik Mollerup ”klipper snoren”.

Erik Mollerup klipper snoren til det nye hus på Halte stationen d. 12. august 2012.
Erik Mollerup klipper snoren til det nye hus på Halte stationen d. 12. august 2012. Klik for større billede.

2013

LF etablerer en ny saltvandsstation ved Stege Nor.

2014

Lystfiskeri-Tidende fejrer 125 års jubilæum ved udgivelse af et særnummer.

2015

LF etablerer en ny saltvandsstation i Helsingør Nordhavn.

2016

I Kalvehave etableres en station, så medlemmer har mulighed for at fiske gedder i området omkring Sjælland og Møn. I Helsingør udvides stationen med endnu en båd.

2017

LF får ny formand, idet Anders Vernersen afløser Bent F. Laursen, der har været formand siden 2001.

2018

På den ordinære generalforsamling i marts måned udnævnes, Bent F. Laursen, Ulf Hansen og André Weirup til æresmedlemmer. Stationen i Kalvehave nedlægges på grund af en kun én tegning på et helt år. Der etableres en saltvandsstation med 2 både i Rungsted Havn.

2019

Furesøkonkurrencen fejrer 100 års jubilæum. Vinder bliver Lars Francker med en aborre på 1,20 kg. Præmien er et Ambassaduerhjul med indgraveringen “Furesøkonkurrencen 100 år”. Geddekonkurrencen på Søndersø fejrer 10 års jubilæum. Den ene af de 2 både, som er placeret i Rungsted Havn, synker på uforklarlig vis 2 gange, hvorfor den tages ud af drift.

2020

Året var præget af Corona pandemien. Furesøkonkurrencen blev aflyst, og den ordinære generalforsamling måtte udskydes til september måned. Geddekonkurrencen på Søndersø, der normalt afvikles i maj, blev udsat til august. Måske ingen dårlig idé for vindergedden vejede 9,80 kg. Stationen ved Stege Nor blev nedlagt, da anvendelsen var minimal, og geddefiskeriet kun var en skygge af sig selv. Ved Gyrstinge Sø blev en længe ventet bro etableret, men den svingende vandstand drillede fortsat.

2021

Corona pandemien prægede fortsat aktiviteterne. Furesøkonkurrencen blev gennemført som sædvanlig. Per Ekstrøm vandt Furesøpokalen for en gedde på 6 kg, selvom der fanget en gedde på 6,4 kg af en gæst. Årets generalforsamling blev flyttet til juni måned. Per Ekstrøm blev udnævnt til æresmedlem, samtidig med et medlem blev ekskluderet. Werner Larsen, mangeårig inspektør ved Søndersø, som startede en geddekonkurrence på søen hver d. 2. lørdag i maj, afholdt sin sidste konkurrence. Vinderfisken vejede 10 kg og blev fanget af Thyge Bjerregaard Pedersen.

2022

Corona pandemien var ovre. Både generalforsamling og Furesøkonkurrencen kunne efter et par år atter afvikles på normal vis. Vinder af Furesøkonkurrencen blev Martin Blond-Sørensen med an sandart på 4,900 kg. I Frederiksdal blev et længevarende ønske om en renovering af huset i Frederiksdal påbegyndt. Huset på Holte Stationen gennemgik også en “makeover”, da en flok af medlemmer gav bygninger en gang maling for første gang i 10 år. Det blev vedtaget at nye medlemmer fremover skal deltage i et introduktionsmøde for at blive medlem. Det skal sikre, at alle medlemmer kender til de gældende regler i foreningen.

Der var trængsel på stationen i Frederiksdal, da vi markerede 120 året for stationens fødsel. Tryk på billedet for se det i større format.

2023

Det var året hvor 2 jubilæer blev markeret. I august fejrede vi, at det var 125 år siden vi købte grunden til vores Holte Station og i April fejrede vi at at var 120 år siden stationen i Frederiksdal blev indfriet. Samtidig det 1. januar 75 år siden vi begyndte lejemålet på huset i Frederiksdal. Foreningen skiftede også formand, idet Bo Guldager i januar overtog hvervet fra Anders Vernersen, som ønskede at trække sig. Stationen i Rungsted Havn blev nedlagt ved årets udgang. Årsagen var blandt andet et totalt stop for hjemtagelse af torsk. Fangstmæssigt lå året på det jævne. Storste aborre var på 2,080 kg og blev fanget af Torben Christensen.