Lidt om historien bag præmiefiskesystemet

 

Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.
Lystfiskeriforeningens medaljeregler blev indført ganske få år efter foreningens stiftelse. Her ses et udsnit af ældre medaljer samt den allerførste protokol hvor de anmeldte fisk blev noteret.

Præmiefiskesystemet i Lystfiskeriforeningen stammer næsten helt tilbage fra foreningens stiftelse. Den allerførste fisk, som er registreret i foreningens ”Præmieringprotokol” er fra 1886. En gedde på 7 pund og 50 kvint fanget af P.G. Lydiche. Omregnet til nutidens vægtangivelse svarer det til en vægt på 3,75 kg. Om det var blot fordi, der skulle være en fisk registreret fra stiftelsesåret vides ikke, men allerede fra 1887 kom der mere system i registreringen.

Medaljerne er uanset fiskeart ens, men alle udstyret med et bånd. Det er nemlig båndet, der “fortæller” hvilken fiskeart medaljen er givet for. Det er en smule uvist, om man før 1895 anvendte de samme typer af bånd til medaljerne. I “Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer” fra 1889 står f.eks. grundfarven for gedde nævnt som rød, mens den i en oversigt for i Lystfiskeri-Tidende fra 1896, står nævnt som rødt med grønt. De fleste fiskearter har samme båndfarve som oprindeligt, men i nogle tilfælde har det været nødvendigt at skifte båndfarve af den simple årsag, at det pågældende bånd ikke mere blev fremstillet.. Båndene stammer nemlig forskellige ordner ude fra i verden, og hvis en orden ophører med at eksistere, så produceres båndet ikke længere. Båndet til sandarten er f.eks. det samme som i den græske ”Frelser Orden”, der er den største græske orden, som eksisterer.

“Store Champion” blev indført i 1894 på foranledning af Julius Schøitt og L.V. Eriksen. Det tildeles det medlem som til enhver tid har fanget det største eksemplar indenfor den pågældende fiskeart. Mærket tilhører foreningen, og ved medlemmets udtrædelse eller død overgår mærket til det medlem som har den næststørste fisk indenfor fiskearten.

Nedennævnte er en gengivelse af reglerne, som er beskrevet i Lystfiskeriforeningens reglement:

Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fisk fangst i foreningens fiskevande, som mindst overholder følgende vægt:

Art For bronzem. For sølvm.
Aborre 1,2kg 1,5kg
Gedde 7,0kg 9,0kg
Karpe 8,0kg 12,0kg
Knude 2,0kg 3,0kg
Sandart 5,0kg 7,0kg
Suder 2,0kg 3,0kg
Søørred 3,0kg 4,0kg
Ål 1,0kg 1,5kg

Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden af den pågældende art. Fangsten skal være foretaget inden for foreningens fiskesæson for det pågældende fiskevand. Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang og hjul eller Furesøvinde.
Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe.
65. Fangsten skal anmeldes skriftligt inden 1 måned (se under “Adresser” i Lystfiskeri-Tidende eller på hjemmesiden) med oplysning om navn, medlemsnummer, dato, fiskeart, fiskevand, fangstmetode og vægt. Vejning skal ske på en vægt, der vejer korrekt. Vægten skal til en hver tid kunne kontrolleres af et bestyrelsesmedlem. Fisk der anmeldes senere end en måned efter fangsten bliver afvist.

Fra 1. januar 2020 er anmeldelsesfristen 14 dage. Desuden skal der medfølge et foto.

Anmeldelsen kan foretages pr. post eller e-mail. Fangstrapporten skal være påført navnet på et vidne samt vidnets telefonnummer.

  1. Foreningen tildeler desuden et årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål. Vinderne af årschampionsmærkerne vil ved navns nævnelse, og med oplysning om fiskens vægt, blive opsat på en plakette i huset på Holte stationen.
  2. Endvidere bliver det medlem, som til enhver tid har medalje for den tungeste fisk af følgende arter: aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål indehaver af foreningens storchampionsmærke. Der tildeles en erindringsmedalje for storchampionsmærket, hvis mærket overgår til et andet medlem, der fanger en tungere og med medalje præmieret fisk i klassen. Storchampionsmærket er til en hver tid foreningens ejendom. Ved udmeldelse, midlertidig udtræden eller ved medlemmets død skal storchampionsmærket afleveres til foreningen. Retten til mærket er herefter tabt. Storchampionsværdigheden overgår efterfølgende til det medlem, som har medalje for den derefter tungeste fisk.
  3. Tildelte medaljer og årschampionsmærker bevares, selv om det måtte blive bestemt, at de fremtidigt ikke tildeles for fangst af vedkommende fiskeart.
  4. Bestyrelsen udpeger en ”præmiefisk-administrator”, der tager stilling til om reglerne er overholdt, om vægten skal kontrolleres og som godkender eller afviser anmeldte fangster.

Bemærk!

Selvom du fanger en fisk der ikke lige overholder mindstevægten for at erhverv en medalje, vil vi alligevel gerne høre din historie, hvis du vil dele den med os. Send i stedet beretningen til: hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk