Furesøkonkurrencen afholdes 12. juni 2021

En af LF`s faste traditioner er den årlige Furesøkonkurrence der har været afholdt hvert år siden 1919. At det er den 117. i rækken skyldes, at man i de første år afholdt 2 konkurrencer. En om sommeren og en om efteråret. Efterårskonkurrencen blev dog afskaffet, da konfirmationerne i oktober måned begrænsede antallet af deltagere.

Sidste år blev konkurrencen som bekendt aflyst på grund af Corona. I år kan vi gudskelov fortsætte traditionerne og håber at mange medlemmer møder frem på dagen. Nederst kan du udskrive reglerne som pdf-fil og i juni nummeret af Lystfiskeri-Tidende vil reglerne være trykt.

Furesøkonkurrencen 2021

Tidspunkt og tilmelding:

Punkt 1:

Lystfiskeriforeningen afholder den 117. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø, lørdag den 12. juni fra kl. 06.00 til kl. 13.00.

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest torsdag d. 10. juni kl. 15.00.

Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på tildelte båd.

Det anbefales deltagere som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådlaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Holte, skal ske samtidig med tilmelding

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal

Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbådene uden fastmonteret foreningsmotor, enten skal være elmotorer eller benzindrevne 4-taktsmotorer.

Fra Furesøkonkurrencen 1932. Ernst Pepke, med den hvide hue, vinder med 2 gedder på henholdsvis 16 og 17 pund, som man sagde på den tid. Herren til venstre, der hjælper med at fremvise fangsten, er Harry Petersen. Harry er morfar til vores nuværende medlem Uffe Borup.

Fiskeregler:

Punkt 2:

Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.

Der udleveres samtidig et skilt, som skal anvendes hvis man ønsker genudsætning og derfor selv skal registrere fangsten. Deltagerne er selv ansvarlige for at få udleveret skiltet. (Se nærmere under registrering af fangsten – punkt 11).

Punkt 3:

Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 05.45 til kl. 06.15.

Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Per Ekstrøm.

Punkt 4:

Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt

Punkt 5:

Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.

Punkt 6:

Gæster må gerne medtages, både i foreningens og i private både, og deltager på lige fod i konkurrencen med medlemmerne. Børn under 15 år deltager i en sideløbende børnekonkurrence.

Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.

Punkt 7:

Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

Punkt 8:

Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

Punkt 9:

Dommerudvalget består af Anders Vernersen, Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres.

Dommerbåden anno 1936. I forgrunden Chr. Richter, der senere blev foreningens sekretær. Manden med bowleren er legendariske Otto Wolff, hvis mindeeg står på stationen i Holte. Manden bagerst i båden er grosserer Winsløw, der i mange år var skipper på dommerbåden.

Registrering af fangsten:

Fangsten kan registreres på 2 måder:

Punkt 10:

Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så skånsom måde som muligt.

Punkt 11:

Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/afkrogningsmåtte med det deltagerskilt som blev udleveret ved registreringen. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera. Hver deltager skal selv huske at få et deltagerskilt udleveret ved afkrydsningen inden fiskeriets start.

Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation. 

Punkt 12:

Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbåden på telefon 30 60 41 48.

Punkt 13:

Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om nødvendigt kan kontrolleres af dommerne.. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes.

Punkt 14:

Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat.

En glad formand med største sandart ved konkurrencen i 2002. Vægten viste 7,4 kg.

Præmiering:

Punkt 15:

Foreningen udsætter præmier for hhv. største gedde, sandart og aborre. Gedder skal veje over 2 kilo og måle mindst 60 cm. Sandarter skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 50 cm. Aborrer skal veje mindst 500 gram.

Vinder af den samlede konkurrence er den fisker der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen jf. foreningens præmieringsregler. (Vægten på gedden tæller 100 %, vægten for aborren tæller 600 % og vægten på sandarten tæller 129 %)

Øvrige præmier uddeles efter ovenstående beregningsmetode.

Furesøpokalen, der er evigt vandrende, vindes af det medlem af Lystfiskeriforeningen som fanger den fisk med den største procentuelle vægt af de 3 fiskearter.

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:

Punkt 16:

Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Holte. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

Bjørn Sterup-Hansen ved alletiders største konkurrencegedde. Gedden, der vejede 12,8 kg, blev fanget ved konkurrencen i 2005. Gedden blev efterfølgende udstoppet og hænger i dag i huset i Frederiksdal.

Konkurrenceregler til udskrivning som pdf-fil