Indkaldelse til generalforsamling d. 22. marts

Onsdag den 22. marts kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Havarthigaarden, Havarthivej 6, 2840 Holte, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2022. I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for henholdsvis 60 års, 50 års og 25 års medlemsskab.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.
 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2024 for ordinære medlemmer.
 5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens vedtægter. (Benævnt forslag 1)

Ole Clemens Pedersen fremsætter ligeledes forslag om ændring af foreningens vedtægter. (Benævnt forslag 2)

Forslagene fremgår længere nede under indkaldelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår Signe Boes, Bo Guldager og Niels Buch Jørgensen. Alle er villige til genvalg. Torben Carmes og Søren Græsborg, der er indtrådt i bestyrelsen siden sidste generalforsamling, foreslås valgt. Ét bestyrelsesmedlem skal dog kun vælges for en ét-årig periode.

Valg af suppleanter:

Benjamin Møller er villig til genvalg.

Valg af revisorer:

René Letvad og Per Ekstrøm er villige til genvalg.

7. Eventuelt.

Klokken 18.00 afholdes, ligeledes på Havarthigaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. pr. person.

Bemærk:

Rygning indendørs på Havarthigaarden er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at parkere på Havarthivej. Havarthigaarden råder over et rimeligt antal P-pladser, hvoraf de fleste findes på gårdens bagside.

Derudover findes en offentlig P-Plads cirka 100 meter øst for gården ved Øverødvej.

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdag den 14. marts til Signe Boes på telefon/sms 21 82 33 44 eller på e-mail: boes@mail.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vores medaljemodtagere.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Ændringsforslag til foreningens vedtægter

(Forslag 1) Det er bestyrelsens ønske at give nye medlemmer en bedre modtagelse og introduktion til Lystfiskeriforeningen. Således ønsker bestyrelsen at det gøres obligatorisk for nye medlemmer at deltage i et velkomstmøde, hvor der tales historie, regler, praktiske forhold, fiskeri mm.

Følgende afsnit foreslås ændret. Ændringerne fremstår med ”fed” skrifttype. Kun den fremtidige tekst er anført her. For nuværende afsnit henvises til hjemmesiden.

Afsnit 3

Optagelse af medlemmer:

 1. Medlemsantallet er ikke begrænset. Vurderer bestyrelsen, at foreningens fiskevande og materiel eller andre forhold i øvrigt, ikke tillader yderligere tilgang af medlemmer, kan bestyrelsen beslutte at indføre et midlertidigt stop for optagelse af medlemmer. Bestyrelsen kan alternativt oprette en ekspektanceliste.
 2. Ingen kan optages som medlem før det fyldte 16. år. Optagelse som medlem sker efter ansøgning herom til bestyrelsen. Er ansøgeren ikke fyldt 18 år, skal ansøgningen være påtegnet af forældre eller værge.
 3. Når optagelse har fundet sted, tildeles det nye medlem, mod betaling af indskud og kontingent, foreningens nøgle. Størrelsen på gebyret for foreningens nøgle fastsættes af bestyrelsen.
 4. Det er det nye medlems pligt at sætte sig ind i foreningens vedtægter og reglement samt de regler, som gælder for de enkelte fiskevande. Vedtægter, reglement samt regler for de enkelte fiskevande fremgår af foreningens hjemmeside lystfiskeriforeningen.dk.

Ethvert nyt medlem er forpligtet til at deltage i ét af de af foreningen arrangerede velkomstmøder indenfor 6 måneder fra indmeldelsesdatoen. 

Deltager medlemmet ikke i et af møderne indenfor perioden, afskæres medlemmet fra at benytte foreningens faciliteter, indtil deltagelse i et møde har fundet sted.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation.

 1. Æresmedlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen ved beslutning af en generalforsamling. Æresmedlemmer har de samme rettigheder som andre medlemmer, men betaler intet kontingent.

(Forslag 2) Der er indkommet forslag fra Ole Clemens Petersen om at bestyrelsen gøres kontingentfri.

Forslaget er motiveret som en anerkendelse for det enormt store arbejde bestyrelsen udfører på vegne af medlemmerne.”

Hvis forslaget vedtages af Generalforsamlingen forslår bestyrelsen følgende:

Afsnit 4

Medlemskontingent:

 1. Alle betaler kr. 300 ved indmeldelse. Gælder også ved genindmeldelse.
 2. Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
 3. Et medlem der er fyldt 65 år, og som har været medlem uafbrudt i 25 år, og som overfor bestyrelsen meddeler dette, betaler dog kun halvt kontingent.
 4. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling.
 5. Kontingentet opkræves 1 gang årligt pr. 1. januar (Gældende fra 2021)
 6. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar.
 7. Ved indmeldelse skal kontingentbetalingen tilmeldes automatisk betaling via pengeinstitut, betalings- eller kreditkort.
 8. Nye og genindmeldte medlemmer betaler pro rata for den resterende del af indmeldelsesåret. Ved indmeldelse efter 30. september betales samtidigt kontingent for det kommende år.
 9. Bestyrelsen er kontingentfri.