Indkaldelse til generalforsamling.

Bemærk ,at vi starter 1 time senere, end vi plejer:

Torsdag den 20. marts kl. 21:00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

 1.Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2013.  I forbindelse med beretningen uddeles   championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse.

4.Fastsættelse af indskud og kontingent for 2014 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.

5.Indkomne forslag: (beskrevet nedenfor)

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love § 4

B. Der er indkommet forslag om uopsætteligt at pålægge bestyrelsen at etablere overvågningskameraer med mere på hver af Lystfiskeriforeningens stationer.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:

Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen

7.Valg af suppleanter.

8.Valg af revisorer

9. Eventuelt

 Klokken 19:00 afholdes, også på Lindegården, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og en solbærrom til den rimelige pris på kr. 150 per person.

Tilmelding til spisningen skal senest mandag 10. marts til foreningens bådprotokol hos Hvidovre Sport på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere.

Vel mødt

Bestyrelsen

 Indkomne forslag:

Dagsordenen pkt. 5A: Bestyrelsens ændringsforslag til lovene § 4 “Medlemskontingent”, stk. 2 (opkrævnings tidspunkt og seneste indbetalingstidspunkt).                            

Nuværende § 4 stk. 2 – nærmere bestemt opkrævning og indbetalingsfrister:                       

2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. marts.

Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. marts og pr. 1. juli.                             

Foreslået ændring af lovene § 4 stk. 2 til følgende ordlyd:

2. Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. januar og skal senest være indbetalt 1. februar. Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt betalingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli.

Motivation for ændringsforslaget

1. Lystfiskeriforeningen har betalingsfrist i januar og februar for flertallet af vore lejede fiskevande og bygninger. Ændringsforslaget tilsikrer at vi har de nødvendige likvide midler (kontingentindbetalinger) til at betale i leje i tide.

2. Kassereren undgår at skulle mellemfinansiere ved at sælge værdipapirer eller låne via eksempelvis en rentebelagt kassekredit.

Ved vedtagelse vil ændringen være gældende fra 2015.

 Dagsordenen pkt. 5B: Forslag indkommet fra J. Linvald.

”Hjælp til bestyrelsen, inspektører og opsynsmænd”:

– alarm-etablering, så man fremover kan efterleve Foreningens love og reglement og passe bedre på Foreningens betragtelige værdier og formue, hvilket ikke er tilfældet i dag…

Derfor fremsætter medlem Just Linvald, 247,7, Sneglehuset, flg. forslag til Lystfiskeriforeningens generalforsamling 2014:

Med henvisning til den øgede og stadigt stigende kriminalitet og de gentagne stations-indbrud, stations-afbrændinger og anden materiel ødelæggelse – og i erkendelse af at Foreningens bestyrelse, inspektører og opsynsmænd ikke har mulighed for at efterleve Foreningens love (conf. § 10: “”….inspektører til at føre tilsyn med fiskevandene, materiellet og foreningens ejendele””) og dens Reglement (afd. 1 – punkt 3: “”…..inspektør, som fører tilsyn med Foreningens huse, pavilloner, både, osv., og som i det hele overvåger…..”” og punkt 4: “”…….opsynsmænd, som udfører de daglige arbejder ved stationen……””) opfordres bestyrelsen til uopsætteligt at etablere 20 stk. GSM (eller tilsvarende)-alarmer m/dag- og natkamera, sirene, trådløse sensorer, sim-kort, osv. à ca. kr. 1.500,- (i alt ca. 30.000,- kr. i éngangsudgift) og ligeså ubetydelige driftsomkostninger på i alt ca. kr. 1.000,- (ét tusinde – SMS/opkald à 20 øre og MMS/foto à 2,- kr., i alt årligt pr. station ca. 50,- kr.) på hver af Foreningens 20 stationer.

Just Linvald