Nu er det muligt at tilmelde sig Furesøkonkurrencen

Lystfiskeriforeningen afholder sin årlige Furesøkonkurrence lørdag d. 10. juni. Hvis du ikke kender til konkurrencen, kan du læse lidt om den her:

Måske er det verdens ældste eksisterende fiskekonkurrence?. Den er nemlig blevet afholdt siden 1919, så den har en del år på bagen. Faktisk var det en englænder, der var årsag til konkurrencen, da han skænkede foreningen en stang med hjul, som han foreslog, skulle tilfalde et medlem ved en fiskekonkurrence. Han hed William John Alexander Worster, og han mestrede de nordiske sprog. Han oversatte blandt andet Nobelprismodtageren, Knut Hamsuns, bog, “Markens Grøde” til engelsk, ligesom han oversatte Svend Fleurons “Grum” til engelsk. En historie I må have til gode.

Første gang blev konkurrencen afholdt på Grundlovsdag og siden hvert år i juni måned. I begyndelsen afholdt man også en konkurrence om efteråret, så når man læser, at det nu er konkurrence nr. 119, findes årsagen her.

I 1970 blev konkurrencen flyttet til august måned, da et fly lige efter starten fra Flyvestation Værløse kom i vanskeligheder. For at lette på vægten droppede piloten brændstoftankene i Furesøen. Den gang startede konkurrencen kl. 12.00, og tankene blev droppet lige før starten på konkurrencen. Heldigvis ramte tankene ingen af bådene, men da der lå tanke på søen indeholdende 4.600 liter højeksplosivt brændstof, var det en god beslutning af blive på land.

Af andre besynderlige hændelser kan nævnes, at vinderen i 1947, Harry Petersen, som vandt med en gedde på 6,625, også fangede en undulat. Den var blevet udmattet, da den forsøgte at krydse søen. Meget forståeligt, da den formodentlig var undsluppet gennem et åbent vindue og næppe havde haft mange flyvetimer. Så det uventede kan altid ske. De fleste ønsker sig nok en stor fisk på konkurrencedagen. En ting er sikkert. Det er altid hyggeligt, og det er tilladt at medtage gæster.

Konkurrenceregler i pdf format: 

Klik for at se i større format.

Furesøkonkurrencen 2023

Tidspunkt og tilmelding:

Punkt 1:

Lystfiskeriforeningen afholder den 119. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø,

lørdag d. 10 juni fra kl. 06.00 til kl. 13.00.

Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest torsdag d. 8. juni kl. 15.00 på mail: fureso@lystfiskeriforeningen.dk, eller telefonisk (SMS) til Niels Buch Jørgensen tlf. 28 88 88 30.

Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på tildelte båd.

Det anbefales deltagere som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådlaug. Anmeldelse om deltagelse i det afsluttende arrangement på stationen i Holte, skal ske samtidig med tilmelding.

Af hensyn til eventuel aflysning på grund af vejrlig, skal der opgives et telefonnummer, hvor det er muligt at kontakte deltagerne.

Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal.

Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbådene uden fastmonteret foreningsmotor, enten skal være elmotorer eller benzindrevne 4-taktsmotorer.

Fiskeregler:

Punkt 2:

Deltagerne kan forlade Furesøstationerne kl. 06.00 for at påbegynde fiskeriet.

Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af dommerudvalget udpeget kontrollant på stationerne i Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal.

Punkt 3:

Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl. 05.45 til kl. 06.00.

Forsinkede både skal tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl. 08.00 være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skippere på dommerbåden er Per Ekstrøm og Per B. Larsen.

Punkt 4:

Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt.

Punkt 5:

Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt.

Punkt 6:

Gæster må gerne medtages, både i foreningens og i private både, og deltager på lige fod i konkurrencen med medlemmerne. Børn under 15 år deltager i en sideløbende børnekonkurrence.

Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig.

Punkt 7:

Konkurrencen slutter kl. 13.00 præcis. Slutsignal gives. Indvejning og/eller registrering af fangsterne på Yachtklubben Furesø’s Honnørbro.

Punkt 8:

Både, der kommer ind efter kl. 13.00, udgår af konkurrencen.

Punkt 9:

Dommerudvalget består af Per B. Larsen og Per Ekstrøm. Dommerne kan deltage i konkurrencen på lige fod med de øvrige deltagere. Ved eventuelle tvister der involverer en eller flere af dommerne, udpeges blandt deltagerne en eller flere uvildige til at afgøre tvisten. Afgørelser truffet af dommerudvalget kan ikke appelleres.

Registrering af fangsten:

Fangsten kan registreres på 2 måder:

Punkt 10:

Enten ved at fisken fysisk bringes til indvejning ved Yachtklubben Furesø’s Honnørbro efter konkurrencen. Der kan indvejes både døde og levende fisk. Ønsker at man at indveje levende fisk, skal disse, indtil indvejningen påbegyndes, opbevares på en for fisken så skånsom måde som muligt.

Punkt 11:

Deltageren vejer og registrerer selv sin fisk ude på søen for efterfølgende straks at foretage genudsætning. Det sker på følgende måde:

Deltageren eller en af ham/hende udpeget person foretager straks efter fangsten en nænsom vejning og efterfølgende genudsætning.

Fisken skal vejes i en vejeslynge. Ved mindre eksemplarer (f.eks. aborrer) kan anvendes en almindelig plasticpose.

Fangsten fotograferes liggende på en våd plasticpose/afkrogningsmåtte. Fotografering skal ske med mobiltelefon, smartphone eller digitalkamera.

Det er deltagerens pligt at sørge for nænsom og hurtig genudsætning. Kan fisken ikke, på grund af skader, ved egen kraft selv svømme ned og væk fra båden, skal den medtages for fysisk indvejning. Udsætning af fisk uden mulighed for overlevelse medfører diskvalifikation. 

Punkt 12:

Det henstilles, at de deltagere som løbende registrerer fangsten selv, indtelefonerer fangsten, til dommerbåden på telefon 30 60 41 48.

Punkt 13:

Der skal ved vejning af fisk anvendes en vægt der om nødvendigt kan kontrolleres af dommerne. Ud fra de foreviste billeder vurderer dommerudvalget, om fangsten kan godkendes.

Punkt 14:

Det er ikke tilladt at anvende de såkaldte ”Lip Grip” eller fangstkrog ved landing af fisk der påtænkes genudsat.

Præmiering:

Punkt 15:

Foreningen udsætter præmier for hhv. største gedde, sandart og aborre.

Gedder skal veje over 2 kilo og måle mindst 60 cm. Sandarter skal veje minimum 1,5 kilo og måle mindst 50 cm. Aborrer skal veje mindst 500 gram.

Vinder af den samlede konkurrence er den fisker der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen jf. foreningens præmieringsregler (Vægten på gedden tæller 100 %, vægten for aborren tæller 600 % og vægten på sandarten tæller 129 %).

Øvrige præmier uddeles efter ovenstående beregningsmetode.

Furesøpokalen, der er evigt vandrende, vindes af det medlem af Lystfiskeriforeningen som fanger den fisk med den største procentuelle vægt af de 3 fiskearter.

Præmieoverrækkelse og efterfølgende:

Punkt 16:

Kl. ca. 14.30 vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Holte. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, familiemedlemmer samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen.

Vel mødt.

PBV. Niels Buch Jørgensen